پیکر اعضای ه.پ.گ در آرامستان افراد بی نام و نشان به خاک سپرده شد

شرنخ - پیکر اعضای نیروهای مدافع خلق، ه.پ.گ که در نقاط مختلف اطراف شرنخ جان خود را از دست دادند در آرامستان افراد بی نام و نشان به خاک سپرده شدند.

در مناطق کوهستانی جودی و گابار و شرنخ، اعضای ه.پ.گ که در جنگ های جاری جان خود را از دست داده اند به سردخانه بیمارستان دولتی شرنخ منتقل می شوند. طبق اطلاعات بدست آمدە، مشخص شدە است که تعداد اجساد مشخص نبودە و مدتی در سردخانه بیمارستان دولتی شرنخ نگهداری می شدند، بدون اطلاع به خانواده هایشان در آرامگاه افراد بی نام و نشان در منطقه باغچه شهیر توسط پلیس به خاک سپرده شدند ،اطلاعاتی در باره تعداد دفن شدگان در دسترس نمیباشد.

از سوی دیگر در سردخانه بیمارستان دولتی شرنخ در درگیری 12 آذر در کوه گابار گفته می شود که 4 نفر از اعضای نیروهای مدافع خلق ه.پ.گ جان خود را از دست داده اند که به دلیل سوختگی هویت آنها قابل تشخیص نبوده است . خانواده هایی که قادر بە اعلام هویت فرزندانشان نبودەاند از نمونە خون آنها برای آزمایش دی،ان، ا استفادە شدە است.