پیکر عبدالرحمن قزل طی مراسمی بە خاک سپردە شد

پیکر عبدالرحمن قزل میهن دوست کورد کە در جریان حملەای مسلحانە در مرکز فرهنگی احمدکایا در پاریس ترور شدە بود، روز گذشتە در منتقە کاخیزمان از توابع قارص بە خاک سپردە شد.

پیکر عبدالرحمن قزل میهن دوست کورد کە در جریان حملەای مسلحانە در مرکز فرهنگی احمدکایا در پاریس ترور شدە بود، روز گذشتە در منطقە کاخیزمان از توابع قارص بە خاک سپردە شد. نیروهای پلیس ترک و شهرداری غصب شدە این منطقە تلاش کردند تا در روند تدفین پیکر این شهید اختلال ایجاد کنند.

در ٢٣ دسامبر مرکز فرهنگی کورد در پاریس با حملەای تروریستی مواجە شد و در جریان آن امینە کارا عضو کمیتە اجرایی ک.ج.ک، میر پرور عضو جنبش فرهنگی و یک میهن دوست دیگر کورد با نام عبدالرحمن قزل بە شهادت رسیدند. عبدالرحمن قزل روز گذشتە در منطقە کاخیزمان از توابع قارص بە خاک سپردە شد.

صالحە آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک، سعید ددە نمایندە حزب دمکراتیک خلقها، رمزیە توسن، خانوادە قزل و صدها شخصیت دیگر از پیکر این شهید در فرودگاە هارکانی استقبال کردند و سپس عازم کاخیزمان  شدند.

اخلال در روند تشییع جنازە

شهرداری قارص کە تحت سیطرە گماشتگان آ.ک.پ قرار دارد، آمبولانس حامل جنازە را در اختیار خانوادە قرار نداد، بە همین دلیل آمبولانس شهرداری پانوس کە در اختیار شهرداری وابستە بە حزب دمکراتیک خلقها قرار دارد در فرودگاە حاضر شد. اما نیروهای پلیس بە دلیل عدم اجازە رسمی مانع از حمل جنازە با آمبولانس شدند. بە همین دلیل جنازە عبدالرحمن قزل با کامیون از فرودگاە خارج شد. سپس جنازە با کاروانی از وسائط نقلیە عازم روستای قرەگون در منطقە کاخیزمان شد.

خلق کورد هیچگاە گامی عقب نشینی نمی کند

صالحە آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک در این مراسم شرکت کردە و خاطرنشان ساخت کە عبدالرحمن قزل ساڵیان درازی را در تبعید بە سر بردە است و همیشە می گفت: کورد یا دستگیر می شود، یا کشتە می شود، یا تبعید می سود،  حتی اجازە ندادند کە ما جنازەهایمان را بر اساس مبانی اسلامی نیز دفن کنیم. لازم است همە بر این نکتە واقف باشند کە عبدالرحمن قزل شهید خلق کورد است. مر رهروان مسیر مبارزاتی او هستیم. خلق کورد در مقابل تهدید و ارعاب قدمی عقب نشینی نخواهد نکرد.  لازم است حکومت فرانسە قاتلان واقعی قزل را فاش  کند. در غیر این صورت مسئول این قتلعام حکومت فرانسە خواهد بود. لازم است حکومت فرانسە نیروهای پشت این ترور را بر ملا کردە و این حملە را بە عنوان حملەای تروریستی اعلام کند.

بعد از این سخنرانی، خلق بدون وقفە شعار شهید نامری را سر دادند. سپس مردم و حاضران در مراسم برای تسلیت عازم مرکز منطقە شدند.