پیروزی در انتخابات گام بزرگی در به رسمیت شناساندن خودمدیریتی می‌باشد

دیا شنگالی عضو سازمان معلمین شنگال در مورد انتخابات پارلمان عراق گفت:"پیروزی کاندیدهای ما برای جامعه‌ی ایزدیخان امید بیشتری را برای تحقق آزادی و دفاع از موجودیت می‌بخشد."

دیا شنگالی عضو سازمان معلمین شنگالی در مورد انتخابات مجلس عراق در روز ١٠ اکتبر با خبرگزاری ما سخن گفت. دیا شنگالی به اهمیت انتخابات مجلس عراق اشاره کرد و افزود:" این انتخابات برای گذار از وضعیت بحرانی موجود در عراق دارای اهمیت است. انتخابات برای تمامی جوامع ساکن در عراق یک گام مهم است. می‌تواند دستاوردهای بزرگی را نیز به همراه داشته باشد."

دیا شنگالی در ادامه سخنان خود گفت که اگر هر کدام از جوامع دارای یک نماینده باشند که بتواند نمایندگی این جامعه را به شیوه‌ای واقعی بر عهده بگیرد در این صورت دستاورهای بزرگی میسر می‌شوند و در ادامه افزود:"پیروزی نامزدهای ما در این انتخابات مهم است، بویژه شیخ سمیر درویش نامزد جامعه ایزدیخان برای این دوره از انتخابات است. پیروزی ایشان و جای گرفتن در پارلمان عراق برای ما بسیار واجد اهمیت است و ما هم به ایشان نیاز داریم. شیخ سمیر می‌تواند صدای ما را به پارلمان عراق برساند و نماینده حضور ما باشد."

دیا شنگالی خاطرنشان کرد که خلق ایزدی در شنگال در سایه شهیدان خود سازمان‌ها و نهادهای خود را تشکیل داده‌اند، اما حکومت عراق با نادیده گرفتن مردم ایزدی از پذیرفتن حقوق مشروع این خلق سر باز زده است. به گفته وی حضور یک نماینده جامعه ایزدی می‌تواند گامی مهم در به رسمیت شناساندن حقوق ایزدیها در پارلمان عراق باشد.

دیا شنگالی از معلمین زبان کورمانجی شنگال در پایان سخنان خود از خلق ایزدیخان دعوت کرد تا همصدا شوند و از ایزدیخان و دستاوردهای خلق ایزدی صیانت به عمل آورند.