قتل حکومتی یک جوان کورد در دیولان

در دیولان از شهرهای استان سنە، یک جوان کورد در بازداشتگاه نیروهای امنیتی زیر شکنجه بە قتل رسید.

بنابە گزارش خبرگزاری مزوپوتامیا در شهرستان دیولان در شرق کوردستان، شادمان احمدی پس از بازداشت در روز 17 آذرماه زیر شکنجه کشته شد. این شهروند کورد با نام شادمان احمدی از سوی نیروهای حکومتی ایران، پنجشنبه بعدازظهر توسط نیروهای اطلاعات از منزلش ربوده می شود.

به گزارش خبرگزاری مزوپوتامیا، احمدی به كلانتری میدان ساعت منتقل شد، اما حوالی غروب جنازەی وی را بە خانوادەاش تحویل دادند. گفته میشود احمدی در کلانتری بر اثر شکنجەهای وحشیانه کشته شده است.  حکومت ایران به قتل وی بسنده نکردە و جهت اینکه جنازه وی شبانه دفن گردد، خانواده را تحت فشار قرار دادە است.

 به گفته فعالان حقوق بشر، از 16 سپتامبر که تظاهراتها علیه حکومت آغاز شده، حداقل 8 کورد توسط نیروهای دولتی ربوده و بر اثر شکنجه کشتە شدەاند.   نیروهای دولت ایران همچنین در جریان اعتراضات محکوم کردن قتل ژینا امینی در شرق کردستان دەها نفر را کشته و صدها نفر را دستگیر کردەاند.