قتل لقمان حنان وکیل کورد از سوی دولت ترکیە

دولت ترک وکیل کورد، لقمان حنان را کە از عفرین ربودە و زندانی کردە بود، زیر شکنجە بە قتل رساند.

دولت اشغالگر ترک وکیل کورد، لقمان حنان را کە در ٢٠ دسامبر در مقابل در خانە خود در محلە محمدیە عفرین ربودە بود، زیر شکنجە بە قتل رساند.

لقمان حنان، وکیل کورد فرزند حمید ٤٥ سالە از روستای هاج قاسم از توابع عفرین اشغال شدە در زندان اطلاعات دولت اشغالگر ترک زیر شکنجە بە قتل رسیدە است.