سارا سوگند انتقام ماست

ملسا چراو گریلای YJA STAR با بیان اینکه سکینه جانسز با شخصیت مقاوم و مبارز خود قدرت حل بحرانها را داشت گفت: رفیق سارا بازتابندەی حقیقت حزب کارگران کوردستان است.

در دهمین سالگرد ترور سکینە جانسز در  پاریس در ٩ ژانویه ٢٠١٣ ملسا چراو  گریلای یژاستار، در رابطە با این ترور با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

گریلا ملسا چراو ابتدا با یاد کردن از سارا، روژبین و روناهی، یاد تمامی شهدای انقلاب را گرامی داشت و گفت: رفیق سارا، از نزدیکان رهبر آپو بود و یک زن پیشرو در تأسیس حزب ما حزب کارگران کوردستان است. او دارای شخصیتی چندوجهی است. از پیروان بسی و ظریفه اهل درسیم است. در تشکیل حزب ما، حزب کارگران کوردستان جایگاه ویژه خود را دارد و رنجها کشیده است. تا روز شهادت نیز با تمام وجود بدون وقفه به مبارزه ادامە داد. لازم است هر فردی شخصیت رفیق سارا را الگو قرار داده و آن را به سرچشمه قدرت و روحیه تبدیل کند. تعریف ابعاد شخصیتی ایشان آسان نیست.

ملسا چراو از شخصیت انقلابی شهید سارا صحبت کرد و اینگونه ادامه داد: رفیق سارا یکی از فرماندهان ما از منطقه درسیم بود، او مانند منطقه خود عصیانگر و مبارز بود. موضع رفیق سارا در زندان آمد نیز بر همه عیان است که بدون ترس به صورت جلاد خود تف کرد. رفیق سارا دارای دانش و شعور بالایی بود. او با برخودان خود همیشه برای ما الگو بود. رفیق سارا برای ما یک نماد است، برای ما فرمانده است. ما شروان آن فرمانده بزرگ هستیم. کافی نیست که رفیق سارا را تنها به عنوان یک شخص ارزیابی کنیم. وجود رفیق سارا واقعیت حزب کارگران کوردستان است، ما به این شکل حزب کارگران کوردستان را میشناسیم.

خط زن آزاد

گریلا ملسا، زن آزاد را تعریف کرده و اینگونه ادامه داد: اگر در مورد زن آزاد سؤال شود، تعریف و شناساندن رفیق سارا کافی است، خط زن آزاد جایگاه و موضع رفیق سارا است، خط زن آزاد زندگی رفیق ساراست. زندگی وی، همانطور که خودش نیز عنوان می کرد، به راستی همیشه مبارزه بوده است. علیه عقب ماندگی و تفکرات مردسالارانه و در راستای خودآگاهی همیشه در حال مبارزه بود. تلاش های وی برای ساختن آینده ای آزاد و برابر بوده است. در جنبش آزادیخواهی ما، برای ما او یک خط محوری است، نماد و رهبر زن آزاد است.

سارا در کوردستان قدرت حل بحرانها و در زندان قدرت برخودان بود

گریلای YJA Star ملسا چراو در ادامە از اراده و قدرت رفیق سارا صحبت کرده و گفت: رفیق سارا در شمال کوردستان به نیروی حل بحران تبدیل شد و در زندان تبدیل به نیروی برخودان شد، در کوهستانهای کوردستان به یک ایده نظامی، به یک تئوری و یک رهبر تبدیل شد. رفیق سارا با شخصیت مقاوم و رزمنده اش قدرت حل بحران را داشت، در هر جا که رفیق سارا بود، برخودان و خیزش پیشرفت می کرد، زندان آمد برجستەترین نمونه است.

انتقام رفیق سارا

ملسا چراو خشم خود را از این ترور ابراز داشتە و به نام سارا، روژبین و روناهی سوگند یاد کرد که مبارزه را ارتقا ادە و اینگونه ادامه داد: ما هیچ گاە رفیق سارا را فراموش نخواهیم کرد. حزب کارگران کوردستان هرگز خیانت ها را فراموش نمی کند، هرگز کسی را که دستش به خون رفقای حزب کارگران کوردستان آلوده باشد فراموش نخواهد کرد. زمانی که وقتش برسد به حساب آن خواهد رسید و هرگز نمی گذارد خون رفقایش بر زمین بماند. افرادی که رفیق سارا را شهید کردند، افرادی که در این کشتار دست داشتند و از اعضای میت بودند در عملیاتی به نام انتقام رفیق سارا دستگیر شدند. هرچند این برای ما کافی نیست، ما همیشه با فکر انتقام رفیق سارا زندگی خواهیم کرد و همیشه این خشم را در قلب خود زنده نگه خواهیم داشت. ما همیشه بر سر عهد و پیمان مبارزه خواهیم ماند، ما برای آزادی ملت کورد و ملتهای تحت ستم تا پایان به جنگ و مبارزه ادامه خواهیم داد.