سیامند معینی: آمدن رئیسی به کوردستان یک گستاخی و ‌پررویی است

سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در مورد سفر رئیسی به سنندج اعلام کرد، آمدن رئیسی به کوردستان بعد از اینهمه جنایت و آلوده شدن دستش به خون ملتمان، یک گستاخی و ‌پررویی است که تنها از سفاکی چون رئیسی بر می آید.

سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در مورد سفر رئیسی به سنندج اعلام کرد، آمدن رئیسی به کوردستان بعد از اینهمه جنایت و آلوده شدن دستش به خون ملتمان، یک گستاخی و ‌پررویی است که تنها از سفاکی چون رئیسی بر می آید.

معینی اعلام هم داشته است، خلق مان باید با تحصن و خالی گذاشتن تمامی مسیرها، موضع صریح خویش را به رژیم نشان دهند: چشم دیدن رویتان را نداریم!.

سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در مورد سفر رئیسی به سنندج در تویتر خودشان اعلام نموند:

آمدن رئیسی به کوردستان بعد از اینهمه جنایت و آلوده شدن دستش به خون ملتمان، یک گستاخی و ‌پررویی است که تنها از سفاکی چون رئیسی بر می آید! خلق مان باید با تحصن و خالی گذاشتن تمامی مسیرها، موضع صریح خویش را به رژیم نشان دهند: چشم دیدن رویتان را نداریم!

شەهید نامرن

#ژن_ژیان_ئازادی