تصاویر عملیات نیروهای گریلا در بستا

گریلا تی وی عملیات سابوتاژ نیروهای گریلا در بستا را منتشر کرد، در نتیجە این عملیات ٤ اشغالگر ترک مجازات شدند.

گریلا تی وی عملیات سابوتاژ نیروهای گریلا در بستا را منتشر کرد، در نتیجە این عملیات ٤ اشغالگر ترک مجازات شدند. مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق در اینبارە پیشتر بیانیەای را منتشر کردە بود:

نیروهای گریلای یژاستار در ١٣ مە ساعت ١٤:٣٠ در منطقە بستا عملیاتی را علیە یک وسیلە نقلیە اشغالگران در روستای اوسیان کە در حال حرکت بە سوی فری اگر بود، انجام دادند. در نتیجە این عملیات ٤ اشغالگر از پا درآمدند و وسیلە نقلیە زرهی بە طور کامل نابود شد.