طیب تمل: تامین آزادی رهبر اوجالان در دستور کار ما قرار دارد

معاون ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقها، طیب تمل اعلام نمود کە آنها در مبارزە خود در مقابلە با انزوا مصمم هستند و در این بارە گفت: دستور کار اصلی ما تامین آزادی خلق کورد و اقای اوجالان است. غیر از این راە جارە دیگری پذیرفتنی نیست.

معاون ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقها، طیب تمل اعلام نمود کە آنها در مبارزە خود در  مقابلە با انزوا مصمم هستند و در این بارە گفت: دستور کار اصلی ما تامین آزادی خلق کورد و اقای اوجالان است. غیر از این راە جارە دیگری پذیرفتنی نیست.

سازمان حزب دمکرات خلقها در شهر وان در باکور کوردستان با شعار مقاومت از دیروز تا بە امروز و بە سوی فردا نشست خود را برگزار کرد. نشست در سالن اجتماعات برگزار شد و مسئول حزب دمکراتیک خلقها و شهروندان در این نشست حضور پیدا کردند. طیب تمل معاون رایست مشترک حزب دمکراتیک خلقها و نمایندە شهر وان در پارلمان نیز در این نشست شرکت کردە و سخنرانی کرد.

تمام حملات با تحمیل انزوا آغاز شد

طیب تمل در سخنرانی خود اعلام نمود کە در فرایند بسیار حساسی بە سر بردە و در این بارە افزود: امروزە کورد در حال مبارزە برای موجودیت خود برای جلوگیری از نابودی است. در هر عرصەای شاهد حملە بە کورد هستیم. ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ با دستور کار نابودی خلق کورد تلاش میکند خود را در مسند قدرت نگاە دارد.  با حملاتی کە در هر چهار بخش کوردستان بە کورد می شود، تلاش میکنند نفس کورد را بگیرند. اساسیترین نکتە این حملات تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد عبدالە اوجالان،حملە بە خلق کورد و نیروهای دمکراسیخواە  است. بزرگترین ظلم و ستم  در امرالی صورت میگیرد. اما همزمان با آن، بزرگترین برخودان هم در امرالی صورت میگیرد. دقیق ٢١ ماە است کە هیچگونە اطلاعی از رهبر یک خلق در دست نیست، در رابطە با سلامتی وی نیز هیچگونە اطلاعی در دست نیست. ما نمیدانم کە در امرالی چە می گذرد.

لازم است حقوق وی تامین شود

طیب تمل در بخش دیگری از سخنرانی خود اظهار داشت کە خلق کورد از تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد در خشم بودە و این خشم روز بروز گستردە تر می شود. کمیتە منع شکنجە شورای اروپا سی.پی.تی مدتی پیش اعلام کردە بود کە بە امرالی عزیمت کردە است. ما از منابع گستردە بسیاری دریافتیم کە آقای اوجالان در دیدارها حضور نداشتەایم. ما نیز این مسئلە را درک کردیم کە سی.پی.تی بە هیچگونە اطلاعی از وضعیت آقای اوجالان دست نیافتە است. انزوای تحملی شدە بر وی بە معنای تحمیل نزوای ارادە خلقها و ارادە معطوف بە فراموش کردن وی است. علت مبارزە اقای اوجالان، انکار خلق کورد بود. هدف اوجالان ازادی کورد بود و مهمترین دستور کار امروز ما تامین آزادی آقای اوجالان است. ما مصمم هستیم کە در مقابلە با انزوا مبارزە کنیم و برای متوقف کردن انزوا لازم است خلق کورد با تمام توان خود تلاش کند. انتخاب دیگری پذیرفتە نیست. تمل در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشارە بە اقدامات و فعالیتهای حزب دمکراتیک خلقها در مقابل وزارت دادگستری برای لغو انزوا احلام نمود کە بە منظور از میان برداشتن انزوا و تامین الزامات حقوقی، فعالیتها و اقدامات آنها ادامە پیدا خواهد کرد

ما با کسانی کە مسئلە کورد را حل نمی کنند همکاری نخواهیم کرد

طیب تمل در بخش دیگری از سخنرانی خود اعلام نمود کە ترکیە وارد مرحلە انتخابات شدە است؛ این انتخابات مهمترین انتخاباتی است کە تاکنون در ترکیە برگزار می شود. یا ترکیە بە سوی راریکی گام برخواهد داشت یا مسیر روشنی بە سوی ترکتە باز خواهد شد. ما همیشە عنوان کردەایم کە این انتخابات تاریخی و متمایز از انتخابات دیگر خواهد بود. هم اکنون برخی از گروهها حساسیت این مسئلە را درک می کنند. حاکمیتی کە میخواهد کە فاشیسم را توسعە دهد در زبان آنها تنها میتوان سیاست کشتار و انکار و امحا را یافت. فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ بازتاب دهندە این فاشیسم است. ما باید در انتخابات بە آنها پاسخ بدهیم. گروە دیگری هم وجود دارد کە تلاش میکند از کورد بە عنوان ابزار منافع خود بە صورت روزانە بهرەبرداری کند. در اینجا ما اعلام میکنیم کە با هیچ گروە و سازمانی کە برای حل مسئلە کورد ارادە ای از خود را نشان ندهد، همکاری نمی کنیم. این ائتلاف کار و آزادی است کە آزادی خلق کورد را مد نظر قرار میدهد. ما این ائتلاف را در کوردستان و ترکیە بیش از پیش گسترش خواهیم داد.

فراخوان برای مبارزە

طیب تمل در بخش پایانی سخنرانی خود اظهار داشت کە خلق کورد ٤٠ سال است کە مبارزە بی امان و بزرگی را ادامە میدهد. خلق کورد از ارادەیا قدرتمند در این  بارە برخوردار است. خلق کورد با ارادە خود بدون تردید آ.ک.پ را در هم شکستە و مسیر نوینی را برای ازادی می گشاید. لازم است کە همە منافع شخصی خود را بکناری گذاردە و بە صفوف مبارزە بپیوندند و مبارزە را هر جە بیشتر گسترش بدهند. ما با مابرزە مصمم خود آزادی خلق کورد و اقای اوجالان را تامین و حتمی خواهیم کرد.