آمد شاهو: پ.ک.ک یک سازمان تروریستی نیست؛ تروریست واقعی حکومت‌ها هستند

آمد شاهو به پایگاه مردمی پ.ک.ک اشاره کرده و می‌پرسد بر چه مبنایی می‌توان یک حزب که اراده آزادیخواهی را در خلق‌های منطقه زنده کرده و در مبارزه علیه بیدادگری و ناعدالتی بیشترین قربانی را متحمل شده را در فهرست تروریستی قرار داد؟

آمد شاهو عضو مجلس پژاک در مطلبی تحت عنوان "حذف نام پ.ک.ک از فهرست تروریستی، درک حقیقت آزادیست"، با ناروا بودن اتهام تروریسم علیه مبارزه مسلحانه کوردها پرداخته و توضیح می‌دهد که حکومت‌ها به چه روشی با زدن برچسپ تروریسم بر خلق‌های آزادیخواه اقدام به کشتار جمعی و پاکسازی آنها می‌کنند.

آمد شاهو از نهاد حکومت به عنوان بزرگترین دستگاه ترور نام برده و درباره آن چه اشغالگران کوردستان در طول تاریخ انجام داده‌اند توضیح می‌دهد که اتهام و برچسپ تروریسم در واقع سلاح فروریختن دیوار مقاومت و مبارزه برای ارزش‌های متعالی بشر است.

عضو مجلس پژاک خصلت و عملکرد نظام‌های دولتی در جهان مدرنیتەی سرمایه‌داری را همسان دانسته و در رابطه با کوردها اشاره می‌کند که چگونه حکومت‌های اشغالگر این مردم را در مدارسی که زبان مادری آنها در آن ممنوع است، زیر بمباران فکری به یادگیری ادبیات حکومت وامی‌دارند.

او محروم کردن کودکان از زبان و فرنهگ مادری خویش را تروریسم واقعی توصیف کرده که علیه یکایک افراد یک جامعه اعمال می‌شود.

آمد شاهو با طرح این سئوال که چه کسی بیشترین ترور و شکنجه و خشونت را در جامعه مرتکب می‌شود، پاسخ می‌دهد که این کارنامه مربوط به حکومت‌ها بوده است.

عضو مجلس پژاک اضافه می‌کند که دو حکومت ایران و ترکیه بیشترین ترور و خشونت را علیه خلق کورد انجام داده و با توسل به زور بر این جامعه حکمرانی می‌کنند. او توضیح می‌دهد که سرکوب کوردها تحت عنوان مقابله با تروریسم یا طی صدور حکم جهاد و فتح سرزمین کفار صورت گرفته و این مردم به تهمت تروریسم و جدایی‌خواهی و آشوب‌گری، دستگیر، اعدام و کشتار شده‌اند.

عضو مجلس پژاک به قریب نیم قرن مبارزات معاصر کوردها برای کسب آزادی پرداخته و خاطرنشان می‌کند معرفی حزب کارگران کوردستان به عنوان یک سازمان تروریستی در راستای اهداف اشغالگران کوردستان بوده که در پی نابودی این حزب پیشرو و فدائی خلق کوردستان بوده‌اند.

آمد شاهو به پایگاه مردمی پ.ک.ک اشاره کرده و می‌پرسد بر چه مبنایی می‌توان یک حزب که اراده آزادیخواهی را در خلق‌های منطقه زنده کرده و در مبارزه علیه بیدادگری و ناعدالتی بیشترین قربانی را متحمل شده را در فهرست تروریستی قرار داد؟

او در عین حال واقعه ربودن رهبر اوجالان طی یک توطئه بین دولتی در سال ١٩٩٩ را پیش کشیده و ابرز تعجب می‌كند که چگونه می‌شود یک رهبر مدافع دمکراسی، زن و زیست‌بوم را تروریست معرفی کرد و به این نام به حبس ابد و انزوای در زندان ترکیه محکوم کرد.

عضو مجلس پژاک در عین حال به شکست داعش به عنوان بزرگترین گروه واپسگرای جهان از سوی پ.ک.ک جلب توجه کرده و اتهام تروریسم که نیروهای جهانی به پ.ک.ک زده‌اند را یک شرم تاریخی می‌داند.

آمد شاهو مبارزه مسلحانه کوردها را در چارچوب دفاع مشروع بیان کرده و ضـمن خوشبینی به پیروزی مبارزات خلق کورد در خاورمیانه، بر کارساز بودن تلاش‌هایی همچون کارزار جهانی "حذف نام پ.ک.ک از فهرست تروریستی" تأکید می‌کند.