برگزاری راهپیمایی برای رهبر خلق کورد از سوی انترناسیونالیستهای گاسپی

انترناسیونالیستهای شهر گاسپی در کانادا در روزهای ٧-٦ فوریە بە منظور ازادی رهبر آپو، راهپیمایی برگزار می کنند.

انترناسیونالیستهای شهر گاسپی در کانادا بە منظور آغاز سازماندهی خود، جلب توجە جامعە جهانی و اخذ حمایت بین المللی برای خلق کورد رهبر آپو،  در روزهای ٧-٦ فوریەاز شهر گاسپی بە سوی شهر پرجی راهپیمایی می کنند.

اینترناسیونالیستها در این بارە اعلام کردند کە هر سال از سوی جوانان انقلابی و کلکتیف بین المللی برای آزادی عبدالە اوجالان رهبر خلق کورد راهپیمایی برگزار می کنند و در ادامە افزودند کە رهبر آپو ٢٣ سال است کە بە شیوەای ناعادلانە در یکی از زندانهای ترکیە زندانی شدە است. عملیات ربایش و دستگیری وی نیز نقض قوانین بین المللی بودە است. بە همین دلیل در روزهای ٧-٦ فوریە بە منظور حمایت از کورد و آزادی عبدالە اوجالان از شهر گاسپی بە سوی پرجی راهپیمایی خواهیم کرد.