درخواست وکلا برای دیدار با زندانیان دربند امرالی

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای ملاقات با ایشان درخواستی را به دادستانی جمهوری در بورسا و مدیریت زندان امرالی تحویل دادند.

رِزان ساریجا، فایق اوزگور ارول، راضیه اوزترک و امراه امکچی وکلای عضو جمعیت حقوقی سده (أسرین) برای انجام ملاقات با موکلشان عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

از ٢۵ مارس ٢٠٢١ تاکنون اطلاعی از سرنوشت رهبر خلق کورد در دست نیست.