دستگیری ٥٤ تبهکار داعش

به گفته‌ی سازمان امنیت سلیمانی طی عملیاتی وسیع علیه تشکیلات داعش در محدوده‌ی سلیمانی، چمچمال، شارزور و خانقین، ٥٤ تبهکار داعش دستگیر و 3 تبهکار نیز از پا درآورده شده است.

سازمان امنیت سلیمانی اعلام نمود کە در محدودە سلیمانی، چمچمال، شارزور و خانقین طی عملیاتی وسیع تشکیلات داعش را زیر حملە قرار دادە و در نتیجە عملیات ٥ ماهە، ٥٤ تبهکار داعش را دستگیر کردە و سە تبهکار را نیز از پا درآوردەاند.

سازمان اطلاعات اقلیم کوردستان با انتشار بیانیەای اعلام نمود کە سازمان اطلاعات در محدودە سلیمانی در نتیجە یک عملیات ٥ ماهە در مرزهای استان سلیمانی و شهرهای اطراف ٥٤ تبهکار داعشی را دستگیر و ٣ تبهکار نیز از پا درآمدەاند.

در بخش دیگری از بیانیە آمدە است کە آسایش سلیمانی در نتیجە این عملیات تمام امرا و اعضای ولایت سلیمانی داعش را دستگیر کردە است، همچنین افرادی را کە در اقدامات تروریستی در قرەداغ دست داشتەاند دستگیر و یکی از تبهکاران نیز در نتیجە رویارویی مسلحانە کشتە شدە است.