دیدار هاکان فیدان با رهبران ترکمنها

هاکان فیدان ریاست سازمان اطلاعاتی ترکیە در هولیر با رهبران ترکمن دیدار کرد.

هاکان فیدان ریاست سازمان اطلاعات ترکیە در هولیر با رهبران و روسای ترکمن دیدار کرد، حسن توران رییس مرکز تصمیم گیری ترکمنها در باشور کوردستان در حساب فیسبوک خود در رابطە با این مسئلە اعلام نمود کە همراە با مسئولان عالی رتبە، با ریاست سازمان میت ترکیە دیدار انجام دادە است. در این اطلاعیە در مورد مفاد گفتگوهای این نشست خبری منتشر نشدە است.

همزمانی این دیدار با ترور ناگیهان آکارسل، آکادمیسین  کورد در سلیمانیە شگفتی ناظران سیاسی را بە همراە داشتە است.