دیدار هیات بین المللی با وکلای رهبر خلق کورد

١٢ نفر از هیات بین المللی اعزامی بە ترکیە کە مشتمل بر ٣٦ فعال و حقوقدان و آکادیمیسین است روز گذشتە در نخستین دیدار خود با وکلای دفتر حقوقی سدە دیدار کردند.

یک هیات بین المللی مرکب از ٣٦ نفر از ٧ کشور مختلف در اعتراض بە تحمیل و تشدید انزوا بر رهبر خلق کورد بە ترکیە عزیمت کردەاند. ١٢ نفر از اعضای این هیات روز گذشتە با وکلای دفتر حقوقی سدە دیدار کردند.

موضوع دیدار

این هیات از سوی وکیل راضیە اوزترک، چنگیز یورکلی و ریزان ساریجا مورد استقبال قرار گرفتند. این دیدار بە مدت ٢ ساعت ادامە پیدا کردە و وکلا با تاکید بر مسائل و مشکلات نشات گرفتە از فرایند توطئە بین المللی و انتقال عبدالە اوجالان بە زندان امرالی و افراد واجد نقش در آن و نیز ٢٤ سال تداوم آن  در رابطە با عدم پاسخگویی بە درخواستها برای دیدار گفتگو کردند. در این گفتگوها وکلا تاکید کردند کە هیچگونە اطلاعی از سرنوشت موکل خود نداشتە و اظهارات کمیتە وزرای اروپا و کمیتە منع شکنجە شورای اروپا بر نگرانیهای آنها افزودە است.

این نشست بدون حضور خبرنگاران انجام و در رابطە با اخرین وضعیت امرالی ارزیابیهایی صورت گرفت. این هیات بعد از اتمام دیدار خود با سازمان حقوق بشر ÎHD دیدار خواهد کرد.