دیوان عالی ترک خواستار محرومیت فعالیت سیاسی ۴۵١ عضو ه.د.پ شد

دادگاه قانون اساسی ترک کیفرخواست توقیف ه.د.پ را پذیرفت. در این کیفرخواست که از سوی دیوان عالی ترک تنظیم شده است از منع فعالیت ۴۵١ سیاستمدار ه.د.پ سخن به میان آمده است.

اسامی افرادی که دیوان عالی ترک خواستار محرومیت آنان از فعالیت سیاسی شده است به شرح زیر می‌باشد:

صلاح‌الدین دمیرتاش، پروین بولدان، سزای تمللی، مدحت سنجار، صباهات تونجل، فیگن یوکسکداغ شنوغلو، درسیم داغ، انیسه چوبان گونیلی، لیلا گووَن، محمود جلادت گایدال، محمد رشتو تریاکی، صالحه آیدنیز، توگبا هزر اوزترک، ضیا پیر، محمد امین الهان، مزگین ایرگات، رمزیه توسون، عادل زوزانی، خلیل آکسوی، اوزدال اوچر، عبدالله زیدان، بورجو چیک  اوزکان، خدیجه کوجامان، لیلا بیرلیک، گستان کلیچ کوچیگیت، حسین کاچماز، رمزی اوزگوکچه، سعید دده، زینل اوزن، حسن اوزگونش، دمیر چلیک، دیلک اوجالان، اردال آیدمیر، علی آتالان، لیلا زانا، اسعد جانان، ادریس بالوکن، لزگین بوتان، محمد علی آصلان، کمال آکتاش، ایمام تاشچر، عمر اوجالان، حبیب اکسیک، نصرالدین ماچین، عایشه سوروجو، منصور ایشک، احمد یلدرم، آیلا آکات آتا، بردان اوزترک، چاغلار دمیرل، دلشاد جانباز کایا، فیصل ساریلدز، حصام‌الدین زندرلیوغلو، ابراهیم بینیجی، کزناز تورکلی، محمود طغرل، معزز اورهان ایشک، موصی فاریسوغلولاری، نادر یلدرم، نجدت ایپکیوز، صدیق تاش، شفین جوشکون، آدم گوَری، احمد شک، بهجت یلدرم، حصیب کاپلان، محمد امین آدیامان، عمر فاروق گرگری‌اوغلو، سلما ایرماک، سمرا گوزل، یوردوسف اوزسوکمنلر، عبدالله لوند توزل، آلتان تان، آیسل توغلوک، بسیمه کونجا، ارطغرل کورکچو، هشیار أوزسوی، مراد ساریساچ، نازمی گور، نورسل آیدوغان، پرو دوندار، رضوان توران، سعادت بجرکلی، ضیا چالشکان، نعمت‌الله اردوغموش، نوران ایمیر، آیجان أیرمز، درایت دیلان تاشدمیر، عثمان بایدمیر، فلکناس اوجا، موسی پیراوغلو، شفق اوزانلی، ارول دورا، ملکیه بیرتانه، سرپیل کمالبای پکگوزگو، هدی کایا، ادیبه شاهین، فیلیز کرستجی‌اوغلو دمیر، ابرو گونای، فاطمه کورتولان، علیجان اونلو، چیلم کوچوکلش، امینه بیضا اوستون، کمال بلبل، مراد چپنی، سیبل یگیتالپ، سری ثریا اوندر، طیب تمل، عایشه آجار باشاران، أدیب برک، فرهاد انجو، گُلسر یلدرم، حقی ساروخان اولوچ، کمال پکوز، مرال دانش بشتاش، نهاد آکدوغان، سحر آکچنار بایار، تولای هاتیموغلار اوروچ، عبدالملک اوکیای، أریفه کوسه، آیدین چتین‌کایا، آیفر فاطمه چلیک، آیلین هاجالوغلو، عایشه مروا آیتمور، عایشه یاگیچ، عایشه‌نور فیض‌اوغلو، باران نایر، بایرام یلماز، برجان آکتاش، برهان کاراکوچ، جعفر کولومان، جنگیز کویونجو، جنگیز یورکلی، جیهان اردال، دیلان چتین، اسنگُل دمیر، فرات یامان، گُلشن اوزر، خدیجه کاوران، حصام‌الدین اوزدم، مظلوم کاراگوز، محمد اشرف مامدوغلو، محمد تارهان، محمد ذکی آلتون، یوکسل آکگون، زینب قهرمان، نورجان کاراسو، عثمان دمیرجی، الیف تورون أونرن، علاءادلین اردوغان، بی‌نظیر جوشکون، کلثوم آغاوغلو، نادیه گوربوز، هدایت انمک، اسماعیل شنگول، رمزی کوزاکچ، سلیم کاپلان، فرات کسَر، قاسم چالشکان، محمود چفتچی، محمد دویماز، جنگیز چیچک، چیغدم گلچگون اوچار، جعفر چلیک، بولنت اویگونر، نعمت زنگین نورای ایشبیلیر، عثمان ارگین، رخشان محمود‌اوغلو، سلیمان کمال آتاکان، خدیجه آکداغ، خدیجه بشری کوریون، غزال کارابای، علی اورکوت، بولنت پارماکسز، شیما کانتارج، ظریفه کاراسونگور، ذکی چلیک، برنا چلیک، خلف ایگیت، خالق چلیکتاش، پریخان خوشوغلو، یونس پارم، علی دنیز اسن، یوحنا آکتاش، گونای کوبیلای، حسین گُزَن، جاهد کرکازاک، مصطفی سارسولوک، آیفر دمیرل، بدریه یورگون، جان ممیش، جنگیز توپباشل، جوشکون أوسترجی، دیلاک آیکان، دیلک یاگل، دوغان أرباش، اکبر کایا، اکرم ساوج، الماس چنار، امینه کایا، امینه اولکر، أرجان آرسلان، فرهاد تارهان، فیلیز کوچالی، گُلای کوجا اوزتورکوغلو، هاجای یلماز، حامد گیلانی، حسین گونگور، حسین کوچوک، حسین تاکا، حسین یلماز، ابراهیم سینمیوغلو، احسان جوشگون، عزت کاراداغ، محمد علی ایگیت، ملیحه وارشلی، لیس امینه تانتان، متین أوزبادم، پروین اودونجو، سحر قادروغلو، سمرا دمیر، شادیه قرمزگُل، شرفیه یلدرم، عبدالسلام دمیرکران، علیجان أوچارجان، عایشه برکتای حاج‌میرزاأوغلو، عایشه اردم، بارش کارابیک، برفین جان، برفین أوزگو کوسه، برکات کار، بتول اونسال، جلال‌الدین جان، گونجا یانگوز، ألکنور بیرول ، لاله أینجی حکیم‌أوغلو، محمود آکباش، محمد حصام‌الدین یورک، نورالین تورگوت، عمر أونن، پنار آیدینلار، رابعه تکاس، رمضان هولات، رُزا کاهیا، سچکین کر، صلاح‌الدین یلماز، سرحد آکتومور، سفیم آکداغ، سیدخان قرمز، سینم وارلی هانازای، ستیک گونگور، شهریبان زوگورلی، شریف آدلم، طونا آیدین، زاهده بسی، زلال یرلیکایا، آلپ آلتنورس، ارجان کنار، محمد آکگُل، فرهاد تونچ یوسلون، خدیجه آلتنشک، عصمت یالچنکایا، ذلیخا گلوم، طوما چلیک، محمد شاهین آلتان، گُلفر آکكایا، علی اوزکان، گارو پایلان، اویا ارسوی، موتلو اوزترک، بیرجان یورولماز، فاطمه گوک، عدنان سلچوک مزارکلی، بدیعه اوگوکچه ارتان، احمد تورک، احمد کایا، بتول یاشار، دلاور کسیک، فهیمه فیلیز بولوت‌تکین، حسن صفا، مصطفی آک‌کول، ناشیده توپراک، طارق مرجان، اولکو کاراسلان دومان، رمزیه یاشار، دیبا کسکین، محمد فاطمه تاش، یلدز چتین، روژدا نازلیر، کزیبان یلماز آکسار، أورهان أیاض، سمیره نرگس، محمد زرگ، جازیه دومان گلستان أونجو، آیهان بیلگن، جیهان قهرمان، نیلوفر الیک یلازم، عظیم یاجان، أورهان چلبی، مُلکیه أسمز، بلگین دیکن، عدنان توپچو، أرکان آجار، خدیجه چویک، نالان أوزایدن، یعقوب آلماچ، یلماز شالان، بکر پولات، بریوان هلن ایشک، جاسم بوداق، حکمت تاشدمیر، رضـان ساسلماز، سرحد چیچک، یاشار آک‌کوش، گونفر کارادنیز، ابوذر کوچوک‌کلبچه، عدنان أرطغرل، بارش جانیش، خدیجه گووَن(اصلان)، خیرالدین شن، غریب اردوان، محمد بایرام، محمد دوه‌جی، مصطفی توپراک، ناهیده دوغان، سراج‌الدین حساس، شعبان البیر، شرف‌الدین ککلیک، ودات دورو، فیصل ساکا، ذکی آلاجا، ذکی چلپکولو، محمد جنید آنار، سرحد گوزه، گونر کوکات، أوزلم تونچ، یاشار یلماز آلتونبیلک، یوجل یتیشکین، علی آلپر، سمرا آکچال، جوما علی کایا، فصیح بالبای، احمد آصلان، مظفر اولاش، مصطفی آلتمریم، محمد عابدین قهرمان، سویم جوشکون، مهتاب متین، وهاب گونای، عبدالغنی آلکان، سلما متین، محمد یاشار تانرکولو، رمزینه سزیج، نوزاد سرتاچ اوزگن، هولیا بیچن، مصطفی آکنگین، کمال باران، سمرا آکگُل، احمد آیلان، علی آتامان، محمد سعید دمیر، ایوب کوشار، قدریه آکالن، محمد صدیق منگه، محمد منگه، دمیرت اوزکاران، ایلم جیلان، سعاد مصطفی شنجی، ارکان ارنجی، رمضان کاوان، نورالدین باکان، محمد شریف جامج، مراد کلیچ، ابراهیم أرگین، مُزَیَن بلکه، صلاح‌الدین کاراتوپراک، یاشار آرات، بیرگُل دمیرال، گوگرچین آراس، یلدیز باغچلی، شاهین چوبان، سراچ تورگا، سیدی پکتاش، احمد یلماز، بدری آرسلان، قدریه تورن، عمر اوزکان، مراد اوندش، آیتن یلماز، مبارک بابات، مراد کلنچ، سمرا چلیک، احمد جاوید اوغور، آیفر یلماز، جعفر بولوت، فکرت فواد کارت، گونگور دیدار گُل، معشوق آرپاچ، محمد سورر، متین أرَن، مصطفی جلپ، نجیه أیلهان، نگار دورو، نیازی یالچنکایا، سروت زیاناک، سفگی آلتونکلچ، سیدخان کلیچ، سینان اوداباش، باران آکگُل، بشیر بلکه، أرجان یلدرم، أردال مورکوچ، أرسوی اردوغان، أیوب کورت، فیاض باشاک، گُلسرن تورال، گُل‌عصمت اونال، خالد ایپکیوز، خندان کاراکویون، اسماعیل مورکوچ، کزیبان بولاک، م.سعید أرَن، ماشاالله بیرت، محمد امین کلج‌ارسلان، محمد أرَن، محمد توتوش، محی‌الدین یلماز، مراد شاهین، نادره کلیچ، عثمان وارگون، رفعت ساریکایا، سوال چادرجی، شنگول دومان، تورگوت بایرامخان، یادیشن کاربولاک، یوکسل سیدوان، مجید سارگوت، محمد نوری چیچک، نجلا تارتان، منیژه رومیسا گولمز، آیجان آلتن، حسین گوهر، حمزه آگرمان، بهار (بهیجه) أورهان، اجویت جیلانجی، دیلان أورنجی، لیلا بالکان، عبدالرحمان چاگان، مسلم آجار.