فرید شنیاشار به عنوان نامزد ه.د.پ در انتخابات پارلمانی شرکت می‌کند

فرید شنیاشار که خانواده خود را از دست داده و در تحصن عدالت‌خواهی است، پیشنهاد حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) برای نامزدی در انتخابات پارلمان را پذیرفت.

در ١٤ ژوئن ٢٠١٨، بستگان و محافظان ابراهیم خلیل یلدیز، نماینده حزب عدالت و توسعه، به خانواده شنیاشار در منطقه پرسوس در روحا حمله کردند. در این حمله، همسر و دو پسر اَمینه شنیاشار به قتل رسیدند. در نتیجه اَمینه شنیاشار و پسرش فرید شنیاشار در روز ٩ مارس در مقابل دادگستری روحا برای اجرای عدالت دست بە تحصن زدند. فعالیت خانواده شنیاشار در هفتصد و سی‌امین روز همچنان ادامه دارد.

حزب دموکراتیک خلق‌ها از فرید شنیاشار خواسته بود تا در انتخابات شرکت کند تا خانواده شنیاشار به مبارزه خود برای عدالت در پارلمان ادامه دهند. فرید شنیاشار از پیشنهاد حزب دموکراتیک خلق‌ها استقبال کردە است. در همین راستا شنیاشار از دفتر این حزب در روحا بازدید کرد و فرم‌های درخواست و مدارک کاندید شدن خود را پر کرد.