جمعی از دانشجویان چپ دانشگاه‌های ایران؛ راه فرمانده رِزان را ادامه می‌دهیم

جمعی از دانشجویان چپ دانشگاه‌های ایران در محکومیت ترور شهید رزان جاوید بیانیه‌ای منتشر کردند

جمعی از دانشجویان چپ دانشگاه‌های ایران در محکومیت ترور شهید یوسف ربانی با کد سازمانی رزان جاوید بیانیه‌ای منتشر کردند و با آرمان‌های وی تجدید میثاق نمودند.

این بیانیه در ابتدا روژآوا را یک نام نمادین الهام‌بخش آزادی و برابری عنوان و تصریح می‌کند: روژآوا این قطب ضد سرمایه‌داری و ضددولتی، این نهادگاه برابری زن و مرد، این زیست جهان دمکراتیک، این صدای تاریخ، به افقی بدل شده است که چشم هزاران مبارز انقلابی بدان نگریسته است.

دانشجویان چپ دانشگاه‌های ایران در ادامه به واقعیت انقلابی روژآوا که به آلترناتیوی برای حکومت‌های مرتجع منطقه و نظام سرمایه داری جهانی بدل شده، جلب نظر می‌کنند و می‌گویند: این واقعیت انقلابی از جانب نظام سرمایه‌داری جهانی به عنوان تهدید شناخته شده و آن را مورد یورش همه جانبه خود قرار داده‌اند، روزی داعش، روز دیگر تحت عنوان ارتش آزاد و امروز هم با عنوان ارتش ترکیه.

در بخشی از این بیانیه به واقعه ترور شهید رزان جاوید اشاره می‌شود و از او بعنوان مبارزی انقلابی یاد می‌شود که در کنار هزاران انترناسیونالیست دیگر، با مبارزه خویش انسانیت و معنای به یغما برده شده را به زندگی انسان عصر حاضر برگرداند.

بیانیه می‌افزاید:"حافظان نظم کنونی ضدانسانی عصر حاضر، وجود ریزان جاودیدها را برنخواهند تافت به همین دلیل این مبارز راه آزادی و برابری را در تاریخ ١۵ مردادماه سال ١۴٠١ توسط هواپیماهای بدون سرنشین دولت ترکیه در شهر قامشلو ترور کردند."

در پایان این بیانیه دانشجویان چپ دانشگاه‌های ایران ضمن محکوم کردن ترور رزان جاوید و تداوم راه وی، از تمامی رفقای چپ و سوسیالیست خواستند که با پیوستن به افق استراتژیک روژآوا، در سنگر آزادی و برابری با دشمنان انسانیت به مبارزه بپردازند.