مارال دانش بشتاش: اوجالان ارائە دهندە پروژەهای دمکراتیک است

مارال دانش بشتاش، ریاست هیات گروە نمایندگی حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان أعلام نمود کە دلیل اعمال انزوا بر امرالی دشمنی حاکمیت علیە خلق کورد و سیاست‌های آن بودە و در ادامە افزود: پروژەهای اوجالان برای خلق‌های خاورمیانە و کوردها دمکراتیک بە شمار می‌روند.

مارال دانش بشتاش، ریاست هیات گروە نمایندگی حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیە نسستی خبری را برگزار کرد. بشتاش در این نشست خبری ضمن اشارە بە قتل‌عام چرکس‌ها اعلام نمود کە خلق چرکس ۱۵۸ سال قبل، در سال ۱۸۶۴ با شمشیر روس‌ها بە قتل رسیدە و سوار بر کشتی در تمام جهان پراکندە شدند، بشتاش در این بارە خاطرنشان ساخت کە هر چند این اقدام مانند تبعید و آوارگی شناختە شدە است، اما أساسا قتل‌عام روی دادە است و در ادامە افزود؛ در جریان این قتل‌عام نزدیک بە ۵۰۰ هزار نفر بە قتل رسیدە و تبعید و آوارە شدند. هم اکنون نیز چرکس‌های بسیاری در ترکیە زندگی می‌کنند. لازم است کە تمام درخواست‌های آنان پذیرفتە شود. لازم است کە چرکسها بە رسمیت شناختە شوند، لازم است کە مطالبات آنها پذیرفتە شود و حقوق آنها تامین شود.

در بخش دیگری از سخنان خود، بشتاش ضمن اشارە بە پروندە کوبانی گفت: حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ کارزار انتخاباتی را در سالن‌های دادگاە برگزار می‌کند. در فرایند رسیدگی بە پروندە پارک گزی، اپوزیسیون را تهدید می‌کند و همین مسئلە هم خود بە نوعی برگزاری کمپینهای انتخاباتی است. هفتە قبل من بە ملاقات زندانیان رفتم. بین پروندە پارک گزی و پروندە کوبانی پیوند مستقیم وجود دارد. در پروندە پارک گزی بە اپوزیسیون دمکراتیک ترکیە و در فرایند بررسی پروندە کوبانی هم بە خلق کورد پیام می‌دهند. در پروندە کوبانی اعلام می‌کنند کە کورد نمی‌تواند از حق استفادە از حقوق و آزادی خود باخبر شود، اعلام می‌کنند کە کورد نباید در مقابل قتل‌عام داعش مقاومت کند، اما در مقابل در تمام نشست‌های این پروندە در دادگاە، هوالان ما سیاستهای حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ را بە لرزە در می‌آورند.

حقوق بە شیوەای رسمی از میان برداشتە شدە است

مارال دانش بشتاش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت کە صلاح‌الدین دمیرتاش، گُلتن کشاناک، فیگن یوکسکداغ، صباحت تونجل و آیلا اکات و بسیاری از هوالان آنها همچنان مانند یک اسیر در دست دشمن هستند. محاکمەای غیر حقوقی علیە آنان در جریان است. من فیلم آخرین نشست دادگاە را دارم. همانگونە کە شما می‌دانید، طبق مادە ۳۶ قانون اساسی و پ.م.م شمارە ۶/۲ حق دفاع زندانیان نباید محدود شود، و هر شخص اگر لازم باشد ۳ روز هم می‌تواند دفاعیات خود را انجام دهد، این حق قانونی است. تا زمانیکە این دفاعیات صورت نگیرند، دادگاه هم نمی‌تواند حکم صادر کند. در این فیلم کە در دست من است می‌بینیم کە دادگاە حکمی را صادر کردە است کە تنها یک روز، در جریان یک دادرسی متهم می‌تواند از خود دفاع کند. همین مدرک نشان می‌دهد کە حقوق در ترکیە از میان برداشتە شدە است.

مارال دانش بشتاش در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشارە بە درخواست فنلاند و سوید برای عضویت در ناتو گفت: ترکیە این درخواست را وتو کردە است. علت هم همکاری این دو دولت با نیروهای سوریە دمکرات بودە است. همچنین یک پارلمانتار کورد-سوئدی از کوردهای روژهلات کوردستان وجود دارد و ترکیە این فرد را هم درخواست کردە است. تنها بە این دلیل کە کورد است و آ.ک.پ را مورد انتقاد قرار می‌دهد. آ.ک.پ تلاش می‌کند تا هر شخصی را کە در سطح بین‌المللی خواهان حراست از حقوق کوردهاست، با عنوان تروریستی متهم کند. از عفرین تا حسکە، از آمد تا شنگال، خلق کورد هزینەهای سنگینی را دادە است و دستاوردهایی را کسب کردە است. ترکیە تلاش می‌کند تا با این دستاوردها بە معاملەای سیاسی دست بزند. تلاش می‌کند تا دشمنی خود را با کورد در داخل مرزها و در سراسر جهان گسترش بدهد. با استفادە از مسئلە کورد تلاش می‌کند تا در مقابل ناتو و نیروهای دیگر بین‌المللی دست بە شانتاژ بزند.

تحمیل انزوا بخشی از شکنجە است

مارال دانش بشتاش، ریاست هیات گروە نمایندگی حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشارە بە تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد گفت: انزوا در مسئلە کورد بە پیروزی نمی‌رسد، پیگیری سیاستهای انزوا بخشی از شکنجە بودە و اقدامی ضدبشری بە شمار می‌رود. هم اکنون در ترکیە سیاستهای جنگی پیگیری می‌شوند، نە عبداللە اوجالان و نە هیچیک از سە زندانی دیگر در امرالی نمی‌توانند با وکلای خود و خانوادەهایشان دیدار داشتە باشند. از حق ارتباط با جهان خارج برخوردار نیستند، مجازات انظباطی بیشتر بر آنها تحمیل شدە است. امروز از طریق وکلا اطلاع پیدا کردم کە حتی بە وکلا هم اطلاع نمی‌دهند کە موکلین آنها چرا دچار مجازات انضباطی شدە و حتی بە آنان حق اعتراض هم دادە نمی‌شود. بە دلیل پیادەروی این مجازات بر آنها تحمیل شدە است و چون آقای اوجالان با هوالان خود حرف زدە است این مجازات بر آنها تحمیل شدە است. در طول تاریخ شاهد چنین حکمی نبودەایم. علت دشمنی با کورد سیاستهای جنگی و تحمیل انزواست. زیرا رهبر آپو می‌گوید کە میتواند در طول یک هفتە صلح را برقرار کند. حاکمیت نمی‌خواهد از صلح و آشتی چیزی بشنود. پروژە‌ای کە آقای اوجالان ارائە می‌دهند، برای خلق‌های خاورمیانە و کورد پروژەای دمکراتیک است. شما چرا در مقابل این مسئلە باید موضعگیری کنید؟ درخواست من این است کە در مقابل این انزوا موضعگیری شود. زیرا انزوا بر همە تاثیر گذاشتە است.