مدحت سنجار: بە خودمان اعتماد داریم و بە پیروزی می رسیم

مدحت سنجار ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقها اعلام نمود کە وی بە عنوان نمایندە حزب دمکراتیک خلقها جمهوری دمکراتیکی را بر پا خواهند کرد و در ادامە افزود: ما بە نیرو و خلقمان اعتماد داریم و بە پیروزی می رسیم.

 

مدحت سنجار ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقها کە در دوازدهمین  کمیسیون عمومی کنگرە دمکراتیک خلقها HDK شرکت کردە بود با مخاطب قرار دادن هزاران شرکت کنندە در کنسرتی کە بە همین مناسبت برگزار شدە بود در رابطە با رویدادهای روز گفتگو کرد.

سنجار ضمن تبریک بە مناسبت برگزاری این کنگرە اعلام نمود کە مسیری را کە کنگرە دمکراتیک خلقها بە منظور اجتماعی کردن سیاست و سیاسی کردن جامعە آغاز کردە است همچنان ادامە دارد.

مدحت سنجار در این بارە اعلام کرد کە وی مدیون HDK بودە و در ادامە افزود: تاسیس کنگرە بسیار ارزشمند است، خط سیر آن بسیار مهم بود. جایی کە از آن آمدەایم، انتقاد و خودانتقادی و پرسش کردن از الزامات مسئولیت است، لزوم مسئئولیت پذیری نیز در راس این وظایف قرار می گیرد. این شعار کە با شوراها خودمان را سازماندهی می کنیم، یکی از ستونهای اساسی کنگرە بود، لازم است کە بپذیریم از ما از نواقصی نیز برخودار هستیم. در دورەای قرار داریم کە انتظارات فراوانی و بسیر مهمی وجود دارند و برای درک آن لازم است کە در قدم نخست تمام نیروهای خود را با بە پویاترین شیوە بسیج کنیم و این نیازمند کار بیشتر است.

فرایندی مهم پیش روی ما قرار دارد

مدحت سنجار در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشارە بە نزدیک شدن زمان انتخابات اعلام داشت کە: با یک نقطە عطف مهم روبرو هستیم کە با یکصدسالگی جمهوری همراە است. انتخابات برگزار می شود. دشورایهایی کە در جریان مبارزە اجتماعی و مبارزات انتخاباتی با آن همراە بودەایم، در حیات اجتماعی خود را بسیار نشان نمی دهد. هیچیک از انتخابات تا حد انتخابات کنونی مهم نبودەاند، هم اکنون نیز لازم است کە همانگونە کە اهدافمان را مشخص می کنیم، مسئولیت خود را بر اساس شعار تاسیس HDK با قدرت بە پیش ببریم.

ما بە نیروی خود و خلقمان اعتماد داریم

مدحت سنجار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ائتلاف قدرتمندی کە ما با ائتلاف کار و آزادی ایجاد کردەایم، مشعلی پرتو افشان است کە میسر آیندە این کشور را روشن می کند. بە همین دلیل است کە لازم است ائتلاف کار و آزادی گستردە شود. پیروزی این ائتلاف نیز بدون چون و چراست. و مبنای این ائتلاف نیز HDK است کە ١٢ سال قبل بە عنوان زمینە این ائتلاف گستردە برای دمکراسی ایجاد شد. در آیندە HDK نهادها و موسسات ما را مجددا قدرتمند  می کند. لاز است کە ما همە بە طور کامل در برابر وظایفمان مسئولیت پذیر باشم. بە عنوان کنگرە دمکراتیک خلقها HDK ، حزب دمکراتیک خلقها و ائتلاف کار و آزادی ما بە خودمان و نیرویمان اعتماد و اتکا داریم. ما بە خلقمان اتکا داریم ما بە پیروزی دست خواهیم یافت و برای دستیابی بە پیروزی نیز مصمم هستیم. زیرا اگر بە پیروزی نرسیم، چیزهای زیادی برای از دست دادن داریم. جامعە اجازە نمیدهد.

بعد از پایانی سنجار، گروە کر فرهنگ و هنر HDK بە اجرای مراسم پرداخت.