ممنوعیت تازه ملاقات رهبر خلق کورد با وکلا و خانواده برای ٣ ماه دیگر

آشکار شد که رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان برای سه ماه دیگر از ملاقات با وکلا و خانواده خود محروم شده است.

به نقل از خبرگزاری مزوپوتامیا با استناد به اطلاعات دریافت شده از کانون حقوقی سده (أسرین)، رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به بهانه تخلف انضباطی از حق ملاقات محروم شده است.

وکلای اوجالان پس از پایان منع ملاقات پیشین، برای دیدار با موکلانشان در زندان جزیره امرالی به نهادهای مربوطه مراجعه کرده بودند.

زندانیان محبوس در امرالی روز ٣ فوریه ٢٠٢٢ به بهانه تخلف انضباطی از سه ماه ملاقات محروم شده بودند.

پس از پایان سه ماه وکلا به دادستانی کیفری بورسا مراجعه کردند و خواستار ملاقات خانواده زندانیان شده بودند.

دادستانی ترک روز ٨ ژوئن در پاسخ به درخواست ملاقات اعضای خانواده مدعی شد که 'محکومیت تخلف انضباطی هنوز پایان نیافته است' و درخواست مذکور را رد کرده بود.

وکلا روز ١۵ ژوئن به شعبه ١ دادگاه کیفری سنگین بورسا مراجعه کردند و نسبت به احکام کیفی دادستانی اعتراض کردند.

روز ٢٣ ژوئن شعبه ١ دادگاه کیفری سنگین بورسا در پاسخ به شکایت وکلا گفته است که از ٣١ می برای ٣ ماه دیگر عبدالله اوجالان و زندانیان دیگر محبوس در امرالی حق ملاقات با وکلا و اعضای خانواده را ندارند. بهانه ممنوعیت به روال همیشه تخلف انضباطی عنوان شده است.

وکلای کانون حقوقی سده نارضایتی خود را نسبت به حکم تازه نشان دادند.

وکلای کانون سده ١۵ ماه است که اطلاعی از موکلان خود در زندان امرالی ندارند. وکلا تأکید کردند نظام قضایی ترک تلاش می‌کند با ممنوعیت ملاقات، جامعه را از وضعیت موکلان آنان در امرالی بی‌اطلاع باقی گذارد.

وکلای کانون سده اعلام کردند که به تلاش‌های خود برای کسب نتیجه ادامه می‌دهند.