پروین بولدان: ستم آنها بە نتیجە نخواهد رسید

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها ضمن ابراز واکنش بە حملات صورت گرفتە بە مراسم تشییع جنازە سیاستمدار کورد، آیسل دوغان گفت: حاکمیت دشمن کورد باید بە خوبی بداند کە از ستم خود بە نتیجە‌ای نمی‌رسد.

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها روز گذشتە در نشست حزبی خود در پارلمان سخنرانی کرد. در این سخنرانی بولدان ضمن اظهات تسلیت بە مناسبت درگذشت مادر مدحت سنجار، یاد و خاطرە جانباختگان ماە مە را گرامی داشت. بولدان در ابتدای این سخنرانی بە پیشاهنگان انقلاب، ابراهیم کایپاک‌کایا، فرهاد کورتای، نجمی اونر، اشرف انیک و محمود زنگین و تمامی کسانی کە در مبارزە با ستم جان خود را از دست دادە‌اند، ادای احترام کرد.

همچنین بە مناسبت هفتە جهانی مفقودین، پروین بولدان بە مادران شنبە هم ادای احترام کردە و گفت: ما هر روز از سرنوشت مفقودشدگان می‌پرسیم و بە دنبال عدالت و حقیقت هستیم، تا زمانیکە با حقیقت مواجە نشویم. حافظە اجتماعی و وجدان آگاە آن اجازە نمی‌دهد کە از سرنوشت مفقودشدگان اطلاعی نداشت و قاتلان هم فراموش شوند. ما فراموش نمی‌کنیم.

‌ایسل دوغان حافظ صلح بود

بولدان حملە بە مراسم تشییع جنازە آیسل دوغان، سیاستمدار کورد را خاطرنشان ساختە و گفت: بە خلقمان، خانوادە وی و دوستان وی تسلیت عرض می‌کنم. زندگی آیسل دوغان در زندان و تبعید گذشت. آیسل حافظ صلح بود. در سال ۱۹۹۹ در هیاتی آشتی دوم از اروپا بە ترکیە بازگشت. اما دستگیر شد. در شرایط بسیار دشوار زندان بە سرطان مبتلا شد و بعد از گسترش بیماری، وی آزاد شد. برای مداوا بە آلمان رفت و در غربت جان خود را از دست داد. روز شنبە گذشتە زمانی کە خانوادە و دوستانش می‌خواستند وی را در درسیم بە خاک بسپارند، پلیس و نیروهای امنیتی در این مراسم دخالت کردە و دست بە حملە زدند. جنازە وی را ربودند و با ماشینهای زرهی آرامستان را محاصرە کردند و افراد حاضر در این مراسم را با گاز اشک‌آور مورد حملە قرار دادند.

این اقدام، کسانی کە جنازە را ربودند، کسانی که فرمان دادند و مسئولیت سیاسی این مسئلە را بر عهدە داشتند، را محکوم می‌کنم. سیاستهای نفاق انگیز حاکمیت آ.ک.پ، دشمنی با خلق کورد را بار دیگر نشان دادند. ذهنیتی کە بتواند جنازە را هتک حرمت کند، بی‌احترامی بە انسان، همە می‌تواند بە نفرت تاریخی تبدیل شود. البتە کە ما احترام بە رفتگان و دستیابی بە عدالت را بە این سرزمین باز می‌گردانیم. با تمام مشکلات و ممنوعیتهایی کە آ.ک.پ ایجاد کردە است ما این کار را کردە و بە پیروزی هم دست پیدا می‌کنیم. نمی‌توانید ما و خلقمان را در مبارزاتمان بە عقب‌نشینی وادارید.

پروین بولدان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت حملە‌ای کە بە مراسم تشییع جنازە آیسل دوغان شد، نشان دهندە ترس حاکمیت است. از مبارزە و از ما دچار وحشت هستند. هر روز با ستمی جدید، با طرحی نو در مقابل جامعە و ما عمل می‌کنند تا شکست اقتصادی، بحران اقتصادی خود را پنهان کنند. مسائل و مشکلات کشور را هیچگاە در دستور کار قرار نمی‌دهند. می‌بینید کە اعضای احزاب اپوزیسیون مجازات می‌شوند، تلاش می‌کنند تا قانون را هر چە بیشتر محدود کنند.

زبان و فرهنگ و هنر کوردی در نهایت بە آزادی خود دست پیدا می‌کند

بولدان در ادامە ضمن اشارە بە ممنوعیت و محدودیتهای اعمال شدە بر مراسم‌ها و فعالیتهای مربوط بە زبان، هنر و تئاتر و کنسرت‌های موسیقی بە زبان کوردی هم خاطرنشان ساخت کە: هر روز محدودیتهای جدیدی را بر مراسم‌های کوردی و زبان کوردی اعمال می‌کنند. هر روز حملە بر زبان و فرهنگ و موجودیت کوردی بیشتر می‌شود. در دشمنی با کورد وارد مسابقە شدەاند. ۱۵ مە، روز جشن زبان کوردی بود. تلاش کردند تا فعالیتهای مربوط بە این روز را در آمَد و استانبول ممنوع کنند. این اقدامات بە تنهایی کافی نبود. شهرداری درینجە، کنسرت هنرمند کورد، آینور دوغان را هم ممنوع اعلام کرد. بە همین اقدام اکتفا نکردند، این بار تئاتر دن کیشوت بە زبان کوردی هم مشمول این محدودیتها شدە و آن را ممنوع کردند. این اقدامات در مجموع باعث ایجاد وضعیت استثنایی شدە است.