راهپیمایی نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها در اعتراض بە انزوای رهبر آپو

نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها بە منظور اعتراض بە انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد، بە سوی وزارت دادگستری ترکیە راهپیمایی کردند.

نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها بە منظور اعتراض بە انزاوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد بە سوی وزارت دادگستری ترکیە راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی مارال دانش بشتاش ریاست گروە پارلمانی حزب دمکراتیک خلقها اعلام نمود: در ترکیە انزوای تحمیلی و شکنجە و جنایت علیە بشریت در جریان است.

نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها بە منظور اعتراض بە انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد و حمایت از زندانیان بیمار، با پیشاهنگی مارال دانش بشتاش، ریاست گروە پارلمانی این حزب و سارهون اولوچ بە سوی وزارت دادگستری راهپیمایی کردند.

نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها با در دست داشتن پلاکاردهایی مبنی بر آزادی زندانیان بیمار، خاتمە دادن بە شکنجە، خاتمە دادن بە انزوا و اعتراض بە سکوت در مقابل انزوا، از پارلمان بە سوی کاخ دادگستری راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی، بردان اوزترک، ریاست کنگرە جامعە دمکراتیک نیز حضور داشت. پلیس با ایجاد موانعی، از ادامە راهپیمایی و ورود تظاهرکنندگان بە ساختمان دادگستری ممانعت کرد.

نیروهای امنیتی برای سومین بار در مقابل وزارت کشور مانع از ادامە حرکت تظاهرکنندگان شدند، در مقابل تظاهرکنندگان نیز پاسخ دادند. از طرف دیگر نیروهای امنیتی تلاش کردند تا روزنامەنگاران را از محل راهپیمایی دور کنند. با تمام این موانع راهپیمایان مسیر خود را بە سوی وزارت دادگستری دامە دادند.

تلاش تظاهرکنندگان برای دیدار با مقامات وزارت دادگستری

تولای حاتم اوغوللاری سخنگوی مشترک کمیسیون خلق و ادیان حزب دمکراتیک خلقها و علی کنعان اوغلو برای ارائە درخواست دیدار با مقامات دادگستری وارد ساختمان شدند و بعد از دیدار با مقامات دادگستری مفاد نشست خود را با راهپیمایان در میان گذاشتند.

در گفتگوی خود با راهپیمایان، مارال دانش بشتاش اعلام نمود کە آنها با وزارت ارتباط برقرار کردەاند و در کوتاهترین زمان ممکن با وزیر دادگستری ملاقات می کنند. امروز وزیر در آنکارا نبود تا در رابطە با نقض حقوق بشر و شکنجە در زندانها کە در ترکیە رو بە افزایش است با او گفتگو کنیم. هر یک از نمایندگان حزد دمکراتیک خلقها روزانە با صدها درخواست بررسی پروندە زندانیان مواجە میشوند.

هیچگونە اطلاعی از امرالی در دست نیست

بشتاش در ادامە سخنان خود گفت کە روزانە اخبار شکنجە، سوزاندن و مرگ در زندانها را میشنویم. مبارزە ما برای حل مسائل و مشکلات است. برای نمونە انزوای تحمیل شدە بر امرالی هیچ نمونەای در جهان ندارد و همچنان ادامە دارد. این انزوا روز بروز هر چە بیشتر گسترش می یابد، از ٢٥ مارس ٢٠٢١ تا کنون هیچگونە اطلاعی از آقای اوجالان در دست نیست. خانوادە و وکلای وی هیچگونە اطلاعی از صحت و سلامت وی ندارند. ما بخوبی میدانیم کە این رویە در نتیجە سیاستهای جنگی حکمفرما شدە است. ما بە عنوان نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها مبارزە صلح طلبانە خود را ادامە میدهیم. این حاکمیت سیاستهای جنگی خود را بر ٨٤ میلیون نفر تحمیل کردە است. برای ادامە حاکمیت اقتدارطلبانە خود هم اکنون سیاست تحمیل انزوا را گسترش دادە است. انکار حقوق اساسی و حق کوردها و آزادی کوردها هم از ارتباط مستقیمی با انزوا برخوردار است.

بشتاش در خاتمە سخنان خود گفت: در ٩ ماه اخیر ٦٢ جنازە از زندانهای ترکیە بیرون آمدەاند. زندانها بە کنج مرگ تبدیل شدەاند. زندانیان بیمار تنها برای آخرین دیدار خواهان آزادی از زندان هستند. هر کدام از زندانیان بیماری کە با آنها ملاقات کردەایم بعد از مدتی جنازەهایشان را تحویل گرفتەایم. کسانی کە بە آدم ربایی دەست می زنند، بە تجاوز، قتل و نقض حقوق آحاد خلق دەست می زنند با قوانینی از زندان خارج شدەاند، اما مادران ٨٤ سالەای را در زندان داریم کە بە اتهامات سیاسی زندانی شدەاند و هنوز از زندان آزاد نشدەاند. ما طنین صدای این زندانیان هستیم. ما در کوتاهترین زمان ممکن با وزیر دادگستری دیدار کردە و در این بارە با وی گفتگو میکنیم. ما وضعیت را برای وی تشریح میکنیم، خانوادەهای زندانیان دیگر طاقتشان طاق شدە است. لازم است کە شکنجە و انزوا در زودترین زمان ممکن خاتمە پیدا کند و دیگر جنازە زندانیان از زندانها خارج نشود. در این رابطە ما عقب نشینی نمی کنیم و مبارزەامان را ادامە میدهیم.