شهادت دو گریلای حزب م ل ک.پ

حزب مارکسیست لنینیست کمونیست (م.ل.ک.پ) کردستان اعلام کرد که دو گریلایشان با اسامی احمد شورش و فرات انوال به دلیل حملات دولت فاشیست ترک شهید شدند.

م.ل.ک.پ- کردستان در اعلامیەاش گفته است: "رفیق احمد شورش(زکی گوربوز) که یکی از پیشروان و فرماندهان مٶسس نبرد آزادی و استقلال کردستان و خط سوسیالیست است، در حملەی دولت فاشیست ترکیه شهید شده است.

رفیق احمد شورش با تمام وجودش، تاریخ، آینده  انقلاب کمونیستی روژآوا و کردستان است.

رفیق احمد شورش که با همەی هوشیاری، فکر و توانش علیه سرمایەداری مبارزه می کرد، نامش زنده می ماند. یاد و نامش حزب و رفقایمان را مصمم تر می کند.

همزمان یکی از فرماندهان پیشرو گریلاهای دورەی تازه، رفیق فرات انوال(اوزگور ناموغلو) نیز شهید شده است. رفیق فرات نوال یک فرمانده جوان بود که با آگاهی ایدئولوژیک، با تاکیتک و وسایل تکنیکی خاص خود در نبرد گریلایی نقش آفرینی کرده است.رفیق فرات نوال با ساده بودن، با نظم و انضباط، با زندگی انقلابی و اخلاق محور خود، بهترین خصوصیات انسان نوین را در خودش بنیاد نهاده بود.

قطعاً انتقام رفقا احمد و فرات را خواهیم گرفت.