تسلیت کمیتە آزادی برای اوجالان بە مناسبت درگذشت فایض پیاما

کمیتە آزادی برای اوجالان بە مناسبت درگذشت دکتر رجایی فایض پیاما، پیام تسلیتی را صادر کرد.

بە مناسبت درگذشت رئیس مرکز تحقیقات کوردی مصر و اعضای کمیتە عربی آزادی برای اوجالان، دکتر رجایی فایض پیام تسلیتی را صادر کرد.

در این پیام آمدە است: با تاثر فراوان از خبر درگذشت حامی مبارزە خلق کورد، دکتر رجایی فیاض اطلاع پیدا کردیم. همچنین کمیتە خاطرنشان ساخت رجایی فایض در قلب مبارزان و آزادیخواهان هموارە زندە خواهد ماند.