ژینا، سارا، روکن

تاشچی با اشاره به عملیات فدائیانه دو گریلای آزادیخواه زن علیه یک مقر پلیس ترکیه در مرسین نوشته است کسانی که این دو زن آزاده را محکوم می‌کنند، نمی‌دانند که اگر مبارزه این زنان نبود، فریاد "ژن، ژیان، آزادی" معنا و قوام نداشت.

عیسی تاشچی در مطلبی با اشاره به تظاهرات مردم به دنبال شکنجه تا سرحد مرگ ژینا توسط پلیس فاسد ایران در مطلبی نوشته است: "اعتراضات امروز به سراسر جهان فراتر از مرزهای شرق کوردستان و ایران کشیده شده و همه یکصدا با فریاد «ژن، ژیان، آزادی» یاد ژینا را گرامی می‌دارند.

این مطلب می‌افزاید در شمال کوردستان نیز زنان و مردان نماینده سیاست دمکراتیک، با همین شعار به بی فرهنگی مرد مسلط واکنش نشان می‌دهند و با نگرشی بسیار مناسب، ژینا و این مقاومت آزادی را در آغوش می‌گیرند.

سارا تولهلدان نیز یک زن جوان اهل شمال کوردستان است که ٣٠ سال سن دارد. یک گریلای آزادی زن. همچنین روکن زلال یک زن ٢۵ ساله کورد اهل روژاوای کوردستان است. یک گریلای آزادی زن.

سارا و روکن دو گریلای آزادی‌خواه کوردستان و زنان هستند که در عملیات خود تا آخرین گلوله با پلیس نسل‌کش و زن ستیز جمهوری ترکیه جنگیدند و با تمام شدن گلوله هایشان با انفجار بمب‌های خود به شهادت رسیدند.

او با جلب نظر به محکوم کردن عملیات این دو زن آزاد کورد توسط برخی نهادها و افراد می‌نویسد: بله، این دو زن شجاع کورد را محکوم کردند که مانند ژینا مورد تیراندازی پلیس قرار نگرفته اند. آنها محکوم شدند که علیه پلیسی با ماهیت پلیس ایران اقدام کردند.

فرات درباره شعار ژن، ژیان، آزادی می‌نویسد: "رهبر آپو اولین کسی بود که از این شعار جهانی شده استفاده کرد و جنبش زنان آزاد، حماسی‌ترین و جوان کننده‌ترین اثر رهبر آپو است. این مبارزه آزادی زنان است که زیربنای همه تغییرات در مردان و جامعه کورد است. ژن، ژیان و آزادی مختصرترین و فلسفی‌ترین بیان این است."

زنان در جنبش آزادی کورد در درجه اول در جنبش آزادی زنان حضور دارند. بنابراین، هر زنی که از صفوف نهضت آزادی کورد می‌جنگد، به اندازه یک مبارزه آزادی‌خواهانه مردم، مبارزه آزادی زنان را انجام می‌دهد.

عیسی تاشچی درباره کسانی که سارا و روکن را محکوم می‌کنند نوشته که آنها نمی‌دانند که مبارزه این دو زن ایثارگر برای ژن، ژیان، آزادی بود. اقدام سارا و روکن نه تنها علیه جمهوری ترکیه که مرتکب نسل کشی خلق کورد شد، بلکه علیه پلیس زن ستیز و غیراخلاقی ترکیه بود که به زنان جوان کورد تجاوز کرد و چیزی جز درد به مادران کورد تحمیل نکرد.