آلدار خلیل: با راکتهای ناتو بە روژاوا حملە می شود

آلدار خلیل عضو شورای رهبری حزب اتحاد دمکراتیک اعلام کرد راکتهایی کە دولت ترک با آن بە روژاوا حملە کردە است توسط ناتو و آمریکا ساختە شدە و در این بارە گفت: نیروهایی کە اجازە دادەاند چنین حملاتی صورت بگیرد، در این حملات سهیم هستند.

آلدار خلیل عضو شورای رهبری حزب اتحاد دمکراتیک در رابطە با حملات شنبە شب دولت اشغالگر ترک بە شمال-شرق سوریە با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

نوآلدار خلیل در این بار اعلام کرد کە با آغاز بحران سوریە، دولت ترکیە هموارە خواهان مداخلە در سوریە بودە و با اشغال جرابلوس، باب، عزاز، ادلب، عفرین و گری سپی و سریکانی تلاش مانع از تحقق ثبات و  دمکراسی و حل بحران در سوریە بودە است.

در این گفتگو آلدار خلیل اعلام نمود کە حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ همزمان از طریق تداوام بحران سوریە میخواهد در مسند قدرت باقی بماند، بە همین دلیل بە منظور اینکە نشان بدهد میتواند بە پیروزیهای بزرگ دست پیدا کند، دست بە فریب افکار عمومی می زند. خلیل در ادامە افزود: غیر از هواپیماهای بدون سرنشین نزدیک بە ٥٠ هواپیمای جنگی و سایر سلاحهای سنگین استفادە شدە است. مناطقی کە مورد حملە قرار گرفتند، مناطقغیر نظامی بودند، انبارهای غلات، مرکز برق و یک بیمارستان مورد هدف قرار گرفتند. یعنی مناطق غیرنظامی مورد حملە قرار گرفتەاند.

آلدار خلیل در ادامە گفتگوی خود با خبرگزاری فرات اعلام نمود کە این حملات هیچگاە نمیتوانند مبارزە ما را تضعیف کنند، هیچگاە نمیتوانند ما را وادار بە عقب نشینی نمایند. بر عکس، با این اقدامات، اصرار ما برای دستیابی پیروزی را افزایش می دهند. حملە با چنین مقیاس وسیعی باعث میگردد کە مبارزە ملتها هر چە بیشتر تقویت شود و در مقابل این حملات موضعگیری شود.

در رابطە با همکاری نیروهای دیگر با انجام این حملات، آلدار خلیل اعلام نمود دولت ترک بدون اجازە نیروهای بین المللی تاثیرگذار بر تحولات سوریە نمیتواند بە سوریە حملە کند. ما میدانیم کە تا جراغ سبز این نیروها نباشد، دولت ترک نمیتواند بە چنین حملەای دست بزند. مسئلە دوم در این بارە کە در رسانەها هم بە آن اشارە شدە است استفادە از سلاحها و راکتهای ساخت ناتو و آمریکا در این حملات است. هواپیماهایی برای این حملات از آن استفادە میکنند، راکتها و موشکها همە متعلق بە ناتو و آمریکاست. همین مسئلە نشان میدهد کە این نیروها بە ترکیە نە نگفتەاند. برعکس، با سکوت خود، بە ترکیە اجازە دادەاند. اینگونە درک می شود کە این نیروها هم در حملات صورت گرفتە بە منطقە ما سهیم هستند.

در ادامە گفتگوی خود، آلدار خلیل ضمن درود بە فعالیتهای کوردستانیان خارج از میهن گفت: در شمال-شرق سوریە فقط کورد ساکن نیست، بلکە عرب، سریانی و هویتهای دیگری هم در آن زندگی مت کنند، همین مسئلە نشان دهندە پیروزی پروژە ملت دمکراتیک را نشان می دهد. نشان میدهد کە در مدیریت خلقهای منطقە موفق بودە است. اگر خلقهای منطقە با هم در اعتراض بە این اقدامات واکنس نشان میدهند، حملات را محکوم می کنند، لازم است کە همزمان با آن برای جنگ انقلابی خلق نیز آمادگی پیدا کنند. نە فقط در ابعاد نظامی، بلکە لازم است در ابعاد اجتماعی، دیپلماتیک و فرهنگی و هنری نیز خود را آمادە کند.

آلدار خلیل در خاتمە گفتگوی خود با خبرگزاری فرات گفت: اگر در روژاوا پیروزی کسب شود، همە کوردستان بە این پیروزی دست یافتە است. شکست نیز باعث شکست همە خواهد بود. بە همین دلیل نیروهای کوردستانی همە با هر نیرویی کە داردن، باید با هم همکاری داشتە باشند. ما نمونەهایی از این همکاری و موفقیت را داریم. در کوبانی نیروهای کوردستانی و همچنین نیروهای خارجی نیز از برخودان صیانت کردند. همین نحوە تعامل را در شنگال نیز شاهد بودیم. هم اکنون هم از نیروهای کوردستانی و نیروهای دمکراتیک میخواهیم کە از این برخودان صییانت بە عمل آورند.