در نوروز حسکه پیام "آزادی برای عبدالله اوجالان" خواندە شد

غریب حسو، رئیس مشترک جنبش جامعه دموکراتیک، در مراسم نوروز حسکه گفت که این وظیفه خلقهای دموکراتیک است که آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را تضمین کنند.

 جشن نوروز در حسکه با شعار "با روحیه مقاومت نوروز؛ رهبر آپو را آزاد کنیم و اشغالگر را شکست دهیم" برگزار شد.

 پس از برافروختن آتش نوروز، ارزیابی های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان پخش گردید.

 غریب حسو، رئیس مشترک جنبش جامعه دموکراتیک، سخنرانی کرد. حسو عید نوروز را به تمامی خلق ها تبریک گفت و اعلام کرد: "امیدوار بودیم که از نوروز ٢٠٢٣ با شور و شوق فراوان استقبال شود. اما شهدای یات فرستاده شدند. ما به خلق قهرمان خود تسلیت می گوییم. ما نوروز را به خلق خود تبریک می گوییم. لازم است، نوروز را به نوروز پیروزی صلح تبدیل کنیم."

حسو با اشارە به اینکه نوروز میراث خلق کورد و جامعه مزوپتامیاست گفت: "این انقلاب، اولین انقلاب خلق کورداست که در برابر همه سیاست های ضد کورد بپا خواسته و تاکنون ادامه دارد و این جمعیت نشانه این مهم است."

حسو انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را محکوم کرد و گفت: "رهبر اوجالان روح نوروز را از نو زنده کرد. آن مشغلی که کاوە آهنگر آن را برافروخت، هزاران سال است که روشن است و به دست شهید مظلوم دوغان سپردە شد."

حسو بر افزایش مقاومت و مبارزە تاکید کرد و گفت: "مسئولیت ما بزرگ است. لازم است خلق ما سازماندهی خود را برای آزادی رهبر کورد عبدالله اوجالان تقویت کنند و سال ٢٠٢٣ را سال آزادی فیزیکی او قرار دهند. یکی از وظایف خلق های دموکراتیک آزادی عبدالله اوجالان است."

 این جشن با آواز و رقص ادامه دارد.