دستگیری یکی از سرکردگان داعش در رقا

نیروهای سوریە دمکراتیک اعلام نمود کە در جریان عملیاتی در شمال شهر رقا یکی از سرکردگان داعش دستگیر شدە است.

مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای سوریە دمکراتیک اعلام نمود کە نیروهای ویژە عملیاتی و امنیتی وابستە بە نیروهای سوریە دمکراتیک، عملیاتی را در شمال رقا انجام دادە و در نتیجە آن یکی از تبهکاران داعش دستگیر شدە است.

در بیانیە منتشرە خاطرنشان شدە است کە بعد از عملیات رصد و کنترل، رفت و آمدهای یکی از سرکردگان داعش با کمک نیروی هوایی از سوی نیروهای ائتلاف بین المللی در منطقە حتین در شمال رقا تحت کنترل قرار گرفتە و در نتیجە عملیات صورت گرفتە، یکی از امرای داعش کە پیش از این مسئول بیت المال بودە و امور مالی داعش را در دیرالزور ادارە میکردە است، دستگیر کردەاند.

مرکز اطلاع رسانی نیروهای سوریە دمکراتیک سوریە همچنین اعلام کردە است کە نیروهای سوریە دمکراتیک و نیروهای ائتلاف در سال ٢٠١٩ تلاش کردەاند تا همان سرکردە را در دیرالزور دستگیر کنند، اما در نهایت فرار کردە است. این مرکز اعلام کردە است کە در نتیجە عملیات اخیر این سرکردە داعش دستگیر و مدارک بسیاری نیز همراە با دستگیری وی کشف شدە است.