دولت ترک مجسمه میدان نوروز در عفرین را به طور کلی تخریب کرد

اشغالگری ترک و تبهکاران وابسته به آن، میدان نوروز در مرکز شهر عفرین را به طور کلی تخریب کردند. این اقدام هم جزو مجموعه اقدامات اشغالگری ترک در این شهر است.

مجموعه اقدامات جنایتکارانه رژیم ترک از جمله تغییر دموگرافیک این شهر همراه با تغییر فضای این شهر هم ادامه دارد. در آخرین اقدام اشغالگران ترک و تبهکاران وابسته به آن میدان نوروز در مرکز شهر عفرین را به طور کلی تخریب کردند.

این میدان برای ساکنان عفرین از حمله نمادهای ملی و تشکیل دهنده فرهنگ عفرینیان و خلق کورد به شمار می‌رود. اشغالگران ترک و تبهکاران وابسته به آن در زمان اشغال عفرین در ۱۸ مارس ۲۰۱۸، مجسمه کاوه آهنگر را هم تخریب کرده بودند. اشغالگران و تبهکاران در طول این مدت از طریق دزدی، تخریب و غارت آثار تاریخی، تغییر اسامی روستاها و مناطق عمومی شهر از اسامی کوردی به اسامی ترکی و عثمانی فرهنگ عفرین را هم دچار دستبرد قرار داده‌اند.