دولت ترکیه در جندرس قتل عام کرد

دولت اشغالگر ترکیه 4 جوان که می خواستند جشن نوروز را در جندرس برگزار کنند، کشت. صدها نفر در مقابل بیمارستانی که اجساد جوانان در آن است تجمع کردند.

دولت اشغالگر ترکیه و مزدورانش 4 کورد که می خواستند آتش نوروز را در منطقه جندرس عفرین روشن کنند، کشتند.

افراد کشته شده توسط دولت ترکیه عبارتند از: فرحان عثمان 43 ساله، اسماعیل عثمان 38 ساله، محمد عثمان 18 ساله و محمد اسماعیل عثمان 42 ساله.

هزاران نفر از مردم عفرین در مقابل بیمارستان تجمع نموده و به دولت ترکیه اعتراض کردند.