فاش شدن نقشەهای آنکارا بعد از توقف حملات

عملیات بروسکا جزیره که علیه داعش آغاز شدە است تا کنون از بسیاری از حملات جلوگیری کردە است. در عین حال مدارک و طرح های همکاری بسیاری را بین دولت ترکیه و داعش فاش کردە است.

عملیات بروسکا جزیره که توسط نیروهای سوریه دموکراتیک و نیروهای امنیت داخلی شمال-شرق سوریه در ٢٩ دسامبر در مناطق هول، تیل حمیس و تیل برک علیه هسته های داعش آغاز شد، ۶روز است که  جریان دارد. این عملیات به عنوان آغاز عملیات سال ٢٠٢٣ علیه داعش اعلام شد.

هستەهای مخفی فراوانی مورد حمله قرار گرفتند، ١٨٤ تبهکار دستگیر شدند

 این عملیات روز به روز نتایج مهمی را از خود بە جا میگذارد. نیروهای امنیتی با اطلاع از حملە داعش در روز سال نو ، به هسته های مخفی این گروە تروریستی حمله کردە و آنها را مورد تهاجم قرار دادند. به این ترتیب از بسیاری از حملات جلوگیری شد. در روز دوم عملیات که ٥٢ تبهکار داعش دستگیر شدند، اعضای این گروه اعتراف کردند که در روز سال نو  داعش درصدد حملە برخواهد آمد. این هم نشان از موفقیت عملیات در روز اول داشت. اعضای دستگیر شده اعتراف کردند که داعش برای سازماندهی خود در شمال-شرق سوریه به مناطق تل حمس و تل بیرک اهمیت زیادی میدهد. در این عملیات تاکنون ١٨٤ تبهکار و همدستانشان دستگیر شده اند.

هماهنگی عملیات: نتایج مهمی به دست آمده است

دل برین کوبانی، فرمانده ی.پ.گ در منطقه جزیره که دربخش هماهنگی عملیات حضور دارد، او درباره هدف یگانهای مدافع خلق از شروع عملیات گفت: منطقه ما هر از گاهی مورد حمله قرار گرفته است، به ویژه کە این حملات  از سوی دولت ترکیه انجام شده است.زمانیکە داعش دچار مشکل می شود یا تلفات زیادی متحمل می شود آنگاه دولت ترکیه مداخله و حمله می کند.به این ترتیب به داعش فرصت می دهد تا بتواند دوباره اقدام کند.دولت ترکیه به وضوح از داعش حمایت می کند.نه فقط در ابعاد  لجستیکی و پشتیبانی سلاح پشتیبانی می کند، بلکە در ابعاد دیگر نیز بە داعش کمک میکند. چون داعش را بخشی از خود میداند، گروەههای وابستە بە آن که حملات به منطقه ما را فرصتی برای خود می بینند، در کنار حملات ترکیه قصد دارند سیطرە خود را در منطقه  نیز گسترش دهند.

 با وجود تمام حملات سنگین، ما از مبارزه با داعش دست برنداشتیم، پس از افزایش تهدیدات داعش، عملیات را در این منطقه آغاز کردیم، داعش به رقه حمله کرد، با این حمله می خواستند توجه را به این منطقه جلب کنند. در رقه ما به خاطر تجربیاتمان به این موضوع پی بردیم. داعش می خواهد دامنە حضور خود را در همه جا گسترش دهد.  ما برای گرفتن انتقام از شهدای خود در رقه و هم به دلیل نیاز منطقه، عملیات بروسک را آغاز کردیم.

 دلبرین کوبانی با بیان اینکه در این عملیات به نتایج بزرگی دست یافته اند که در روزهای آینده اطلاعات دقیق تری را ارائه خواهیم کرد گفت: عملیات ادامه دارد. تاکنون ده ها تبهکار را دستگیر کرده ایم. داعش می خواست در سال نو حملات جدیدی را انجام دهد. ما جلوی این کشتارها  را گرفتیم. علاوه بر تبهکارانی که از تدارکات و مهمات را انتقال میدادند، تبهکارانی که در حمله ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ به زندان حسکه نیز دست داشتند را نیز دستگیر کردیم.

دلبرین در ادامە اظهار داشت: اطلاعات دقیق این عملیات را بعداً با مردم به اشتراک خواهیم گذاشت. محلی که عملیات در آن انجام می شود، یک منطقه استراتژیک است. در مرز عراق و سوریه قرار دارد. تبهکارانی از پایتخت اشغالی در این مناطق مستقر هستند با حملە بە این تبهکاران، از حملات  این گروە به مناطق مختلف جلوگیری شد، دلبیرین کوبانی گفت: داعش در حال تدارک حملات نه تنها به این منطقه، بلکه به بسیاری از مناطق دیگر است. از این رو، عملیات بروسکا جزیره از تهدید تمام جهان جلوگیری کرد. ما همیشه وظیفه انسانی خود دیده ایم که  برای دنیا بجنگیم. ما از همه می خواهیم که به وظیفه انسانی خود عمل کنند و بخشی از این مبارزه باشند.

مشخص شدە است که چرا دولت ترکیه به تیربسپی حمله کرد

فرهاد شامی، مسئول مطبوعاتی ارتش دموکراتیک سوریه نیز یادآور شد که مبارزه علیه داعش ادامه دارد. فرهاد شامی گفت: معلوم بود که داعش مانند حمله سال گذشته در تدارک برای حملە بە زندان حسکە برآمدە است.  داعش در تلاش بود این کار را در مناطقی مانند رقه انجام دهد. در روزهای پایانی سال در رقه به نیروهای امنیتی زندانی که داعش در آن زندانی است حمله کردند. ما این حمله را شکست دادیم. به همین دلیل بود که ما قبل از کریسمس عملیات در این مناطق را آغاز کردیم. داعش انتظار داشت که فقط روی دیرالزور و رقه تمرکز کنیم و از این طریق می توانستند از پشت وارد حرکت شوند. در این زمینه دولت ترکیه نیز فعال شد. مثلاً وقتی از تیل حمیس صحبت می کنیم، تربی سپی در پشت آن قرار دارد. دقت کنید هواپیماهای شناسایی ترکیه اخیرا بیش از 10 بار به تربی سپی حمله کردند. شاید این حمله ان موقع هنوز درک نشده بود، اما بعدها مشخص شد که این حملات برای بسیج هسته های داعش در تل حمیس بوده است.

عملیات در مرحله دوم خود قرار دارد

  شامی در خصوص نتایج و پیشرفت این عملیات گفت: اطلاعاتی مبنی بر حمله به حسکه، کمپ هول و قامشلی وجود داشت که با این عملیات از بسیاری از خطرات جلوگیری کردیم. هسته های داعش در روز سال نو حملات جدی انجام می دهند، ما با عملیات های ناگهانی خود از این حملات جلوگیری کردیم، در روز اول عملیات، اهداف ویژه را هدف قرار دادیم، خطرناک ترین اهداف را تصرف کردیم، سپس به مرحله دوم رفتیم. به هسته های داعشی که ایدئولوژی داعش را گسترش میدادند، ما به سراغشان رفتیم که برای داعش عضوگیری میکردند، ارتباط برقرار میکردند و پشتیبانی لجستیکی و مهمات را ارائه میکردند، به لطف این عملیاتها، منطقه سال جدید را با آرامش آغاز کند.

تبهکاران خود را در میان غیرنظامیان پنهان می کنند، ما با حساسیت عمل می کنیم

 هلین رسول، یکی از فرماندهان نیروی عملیات می گوید: گروه های داعش در خانه های غیرنظامیان پنهان می شوند، بنابراین عملیات با حساسیت زیادی انجام می شود، وقتی داخل خانه ها را جستجو می کنیم، زنان و کودکان را در اتاق جداگانه ای قرار می دهیم. بعد از اینکه جستوجو کردیم بیرون میآیند، تا کنون مردم منطقه مشکلی نداشته اند، حتی آنهایی که ناراحت هستند، به خاطر برخورد حساس و مسئولانه ما، خیالشان راحت است. هلین با بیان اینکه در سال جدید رسالت خود را انجام دادند، گفت: ما همیشه برای امنیت و ثبات مردم محل به رسالت خود عمل خواهیم کرد، باشد که دل مردم ما آسوده باشد.