فواد بریتان: این قیام، قیام زنان و خلق‌هاست

رئیس مشترک کودار: اگر همه خلق‌ها بخواهند یک انقلاب حقیقی شکل گیرد، پس باید قیام و خیزش بصورت خلقی روزانه و سراسری ادامه یابد.

خبرگزاری فرات در هشتمین روز قیام سراسری خلق‌های ایران و شرق کردستان، بخاطر اهمیت سیستم «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» برای تعیین سرنوشت خلق‌ها، بویژه خلق کورد، مصاحبه‌ای با «فواد بریتان»، «ریاست مشترک کودار» به انجام رساند. فواد بریتان در این مصاحبه بر نکاتی انگشت گذاشته که در خیزش‌های اخیر بسیار اهمیت حیاتی دارند. وی تاکید کرد که «محوریت مسئله زن، اتحاد،‌ دمکراتیزاسیون، جمهوریت دمکراتیک، سراسری‌بودن خیزش‌ها، پروژه کنفدرالیسم و مصربودن خلق‌ها» کلید اصلی و رمز پیروزی است.

متن کامل مصاحبه:

اهمیت خیزش‌ها

خبرگزاری فرات: اهمیت خیزشهای امروز در ایران و شرق کوردستان را در چه مسایل و مواردی حیاتی می‌دانید؟

فواد بریتان: خیزش همه خلق‌های ایران و شرق کوردستان بی‌شک با محوریت «مسئله زن» و «آزادی خلق‌ها» شکل گرفته. محدود به حجاب نشد و با اسم رمز ژینا یعنی زندگی آزاد به هم گره خورد. این خیزش‌ها این‌بار به این خاطر اهمیت دارد چون تمامی جامعه واقف شده که ساختار نظام تئوکراتیک و ملاسالار جای دمکراسی را دهه‌هاست اشغال کرده و سعادت و عدالت را از جامعه سلب نموده. لذا خیزش کنونی برای تحول بزرگ در ساختار نظام موجود است که منشا بسیاری بحرانها و دشمنی‌ها در خاورمیانه شده. مورد با اهمیت دیگر این است که اگر این خیزش، فینال فینالهای خیزشی در ایران است، چون اگر اینبار این فرصت عظیم را از دست دهند، زمان زیاد دیگری باید ظلم و ستم نظام فاشیستی را تحمل کنند تا خیزشی دیگر شکل گیرد. حال که می‌بینیم خیزش‌ها تا اینجای کار در هشتمین روز بزرگترین و باارزش‌ترین دستاوردها را حاصل نموده، پس باید مصرانه‌تر و با وقوف بر ارزشمندی آزادی ادامه یابد. بحران‌ها دیگر قابل تحمل نیست. «بحران و ستم فاشیستی» در کنار هم آه از نهاد جامعه و خلق‌ها برآورده. به همین دلیل خیزش کنونی سرنوشت کل ایران و شرق کوردستان را بصورت دمکراتیک تعیین می‌کند و رفتار، عقلیت، منطق و اندیشه خلق‌ها با انگیزه دمکراتیک‌بودن غلیان یافته و این بزرگترین تفاوت خیزشهای کنونی با خیزش‌های سال‌های پیشین است. ترفندهای نظام فاشیستی مبنی بر تلقی خیزشها بعنوان اغتشاش و فتنه خارجی دیگر کارساز نیست و توهین و حقارت به همه خلق‌هاست.

پیشاهنگی زنان و کوردها

خبرگزاری فرات: زنان چه نقشی در خیزشها و انقلاب و حتی سرنوشت آینده جامعه دارند؟ آیا حقوق کوردها هم مطرح است در این قیام؟

فواد بریتان: «زنان» و «کوردها» هر دو، مفهوم پیشاهنگی فکری و عملی قیام و انقلاب را شکل می‌دهند. زیرا کوردها از مدرن‌ترین و معقول‌ترین پارادایم دمکراتیک و معاصر برخوردارند. زنان و کوردها هردو چشم و چراغ دمکراتیزه‌کردن ایران هستند. انسانی‌ترین فلسفه حل «مسئله زن» و «مسئله کورد» از سوی رهبر آپو تدوین شده و جهانی گشته که با مطالبات کلی خلق‌های ایران انطباق کامل دارد. از کوبانی تا تهران یک خیزش زنجیره‌ای زنان با درنوردیدن مرزهای ساختگی دولت‌- ملت‌های ستمگر شکل‌گرفته به همین خاطر است که تا این حد «شعار زن، زندگی ، آزادی» طنین‌انداز شده و این طنین‌های بی‌جهت نیست بخاطر معناداری ارزشمند آن است. با حال و احوال جوامع خاصه زنان بخوبی می‌خواند. از این پس در خاورمیانه هر انقلابی بدون توجه به آزادی زنان شکست‌خورده است و هر خلقی نیز بدون آن تحت ستم خواهد بود. هر انقلابی بی‌شک یک مسئله صرف امروزی نه که یک مسئله و پدیده تاریخی را چاره‌یابی می‌نماید. تنها راه چاره‌یابی هم اتکای بر مفهوم دمکراسی است، باقی رهیافت‌ها در تاریخ امتحان شده و شکست خوردند. این قیام، قیام زنان و خلق‌هاست و مبتنی بر دمکراتیزاسیون است.

سراسری بودن

خبرگزاری فرات: خیزشهای امروز ایران و شرق کوردستان باید دارای چه ویژگی‌ای باشد تا به سرمنزل مقصود برسد؟

فواد بریتان: در قرن بیستم ایران و شرق کوردستان یکی از بزرگترین انقلاب‌های جهانی را شکل دادند اما متاسفانه از سوی ملاها و نظام خودساخته و ضددمکراتیک‌شان مصادره شد. امروز و در قرن بیست‌ویکم هم همه خلق‌های ایران و شرق کوردستان می‌خواهند قرن را از آن خود سازند و یک شگفتی دیگر بسازند که البته همانا بازپس‌گرفتن غیرتمندانه انقلاب مصادره‌شده‌شان است. یک مرحله پیشرفته‌تر از انقلاب است که بر اساس آگاهی‌های جهانی از خصوصیت دمکراتیک و علمی و انسانی ارزشمندتر برخوردار است. اگر همه خلق‌ها بخواهند یک انقلاب حقیقی شکل گیرد، پس باید قیام و خیزش بصورت خلقی روزانه و سراسری ادامه یابد. انقلاب ۱۳۵۷ را همه خلق‌ها با هم متحقق ساختند، انقلاب مدرن‌تر امروز نیز باید با همگرایی همگان انجام گیرد زیرا این، شرط و رمز پیروزی جامعه بر نظام فاشیستی است.

شکست تئوکراتیسم سیاسی

خبرگزاری فرات: چه چیزی بصورت بنیادین باید تغییر یابد تا جامعه آزاد گردد، آیا نوعی دیکتاتوریت یک طبقه حاکم در میان است؟

فواد بریتان: نظام تئوکراتیک با محوریت اسلام سیاسی که «طبقه حاکم ملاها» آن را ابزارقدرت ساخته‌اند، شکست خورده و دهه‌هاست اثبات شده که برضد خود دین و جامعه عمل می‌کند. حتی هیبت نظام سالهاست پوشالی شده. ایران می‌رود با پیشاهنگی کوردها یک تمدن دمکراتیک و نوین برسازد، همانطور که در تاریخ بارها چنین کاری انجام گرفته. طبقه آخوندها اختاپوس‌وار بر همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک، فرهنگی، آموزشی و غیره چنگ انداخته‌اند که البته جوامع تحول‌یافته و آگاه‌شده قرن‌بیستمی چنین نظام ستمگرانه‌ای را برنمی‌تابد. اگر جامعه ایران و شرق کوردستان چنین نظامی را متحول نسازند، از سطح پیشرفت‌های جهانی عقب‌تر خواند ماند و بیشتر در قهقرا خواهند رفت. همه خلق‌ها هم امروز بر این عقب‌ماندگی تحمیلی واقف ‌شده‌اند و عامل آن را یک نظام دیکتاتوری فراگیر می‌دانند و علیه آن قیام کرده‌اند.

پروژه کودار

خبرگزاری فرات: برای همه مهم است بدانند پروژه کودار چه هست و دارای چه مفهوم و ماهیتی می‌باشد؟

فواد بریتان: پروژه ما «سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک» با استفاده از «فرم سیاسی خودمدیریتی دمکراتیک» جهت رسیدن به «ملت دمکراتیک» است. این پروژه ما برای کل خلق‌هاست که به دلخواه خود و آگاهانه آن را انتخاب نمایند. مخالف سیستم‌هایی چون فدرالیسم هم نیستیم به شرطی که دمکراتیک باشد، اما ما برای کوردها، سیستم کنفدرالیسم را پسندیده‌ایم. کودار سیستم خلقی است زیرا تاکنون خلق‌ها از سیستم خاص خود محروم بوده‌اند و خیلی شفاف و واضع موجودیت خود را اعلام داشته‌ایم. این پروژه از مقبولیت و پسندیدگی جهانی هم برخوردار گشته. آزادیخواهان جهان از هر ایدئولوژی و تفکری بویژه، جنبش‌های زنان، محیط‌زیست‌گرایان، جامعه‌شناسان، اقتصاد‌دانان و دیگر جریان‌ها و جنبش‌های دمکراتیک آن را پشتیبانی می‌کنند. اگر همگان می‌خواهند ایران از جنگ و شر دورباشد، لازم است چنین پروژه‌ای را بپسندند. پروژه ما تحمیلی نیست، بر اساس آگاهی و انتخاب دمکراتیک ارایه و مورد انتخاب قرار می‌گیرد. کاملا مطابق کثیر‌الملله بودن ایران است و چون خیزش‌های اخیر با همگرایی همه خلق‌ها آغاز شده، با آن انطباق کامل دارد. پروژه ما بدور از جنسیت‌گرایی، ملی‌گرایی فاشیستی، سرمایه‌داری مخرب و نظام‌های ضددمکراتیک است.

جمهوری دمکراتیک

خبرگزاری فرات: در مورد مقوله جمهوریت چه نظری دارید، آیا در آینده ایران وجود آن را مبتنی بر اصول دمکراتیک می‌پسندید؟

فواد بریتان: از جمله مطالبات و اقدامات مبارزاتی ما همچو کودار، تغییر جمهوری فاشیستی به جمهوری دمکراتیک است. خود پروژه کنفدرالیسم دمکراتیک و خودمدیریتی دمکراتیک به مراتب پیشرفته‌تر و مدرن‌تر از مدل جمهوری است، زیرا جمهوریت یک مدلی است که در طول تاریخ بر بنیان دولت‌گرایی برساخته شده و لاجرم یک‌جانبه‌گرا است و یک طبقه خاص و الیت در آن قدرت را‌ به دست می‌گیرند و مابقی جامعه را با تشدید طبقاتی، محروم می‌سازند. جمهوری دمکراتیک پیشنهاد ما برای خارج ساختن سیستم جمهوریت از حالت دیکتاتوریت و عادت‌دادن آن به رفتار دمکراتیک است. زیرا بدون دمکراسی هیچ سعادت، برابری و عدالتی تحقق نخواهد یافت. این نخستین گام برای گذار از دیکتاتوریت به نظام دمکراتیک است و جمهوریت دمکراتیک یک پل برای گذار به کنفدرالیسم دمکراتیک بصورت تدریجی است. جمهوری کنونی، نه مردمی است و نه دمکراتیک، بلکه در ید طبقه حاکم ملاها قبضه گشته که باید تغییر کند و بحران‌های جامعه امروز ایران نشات گرفته از سیستم همان جمهوری فاشیستی است.

اتحاد خلق‌‌ها

خبرگزاری فرات: همه مسایل حول محور خلق‌ها و کثیرالملله‌بودن ایران می‌چرخد. خصومت خلق‌ها مخرب است و همگرایی و اتحاد آنها سازنده، در این مورد چه نظری دارید؟

فواد بریتان: اتحاد خلق‌ها بویژه میان کورد – آذری، کورد – فارس، کورد- عرب و غیره هم یک ضرورت امروزی برای قیام و انقلاب هست، هم در آینده، نظام دمکراتیک همگرا و متحدانه را تضمین می‌کند. برای کوردها، برادری و رفتار دمکراتیک با آذری و فارس بسیار حیاتی و تاریخی است. در طول تاریخ خلق‌های این کشور با هم هزاران سال زیسته‌اند و امروز به شرطی وجود یکدیگر را تحمل خواهند کرد که رفتار دمکراتیک بدور از خصومت‌ورزی ملی‌گرایانه و فاشیستی و شوونیستی در قبال یکدیگر داشته باشند. صدردرصد انقلاب قرن بیست‌ویکمی خلق‌های ایران بدون همگرایی و اتحاد همه خلق‌های آن تحقق نخواهدیافت. رمز و شرط بنیادین اتحاد است. همچنین تمامی اقشار از کارگران و معلمان گرفته تا روشنفکران باید در آن شرکت کنند زیرا تنها با حضور همه اقشار، توده‌ها و طبقات، خارج ساختن کنترل از دست دولت و نظام عملی می‌گردد. وقتی کوردستان همه خلق‌های ایران را به پشتیبانی فراخواند و آنها پاسخ مثبت و عملی دادند، وقتی خلق شریف آذری شعار و عمل در حمایت از کوردستان را اثبات کردند، همگان امیدوار شده‌ایم که اتحاد کاملا ممکن است و خیزش‌های روزهای اخیر تاکنون متحدانه و همگرا بوده. ما بر اتحاد دمکراتیک خلق‌ها تاکید کامل می‌کنیم.

اتفاقا خیزش‌های روزهای اخیر اثبات کرد که خلا رهبریت قیام بخاطر مردم‌محوری کامل آن، خیلی نمی‌تواند مشکل‌ساز باشد. همین‌که اپوزیسیون خارجی منتسب به همه خلق‌ها پشتیبان آن هستند، خودش مهم است. اگر ادامه یابد، خیابان خودش بصورت طبیعی رهبریت خود را بصورت محلی شکل می‌دهد.

مطالبات خیزشها

خبرگزاری فرات: مطالبات خلقی در جریان خیزش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

فواد بریتان: مطالبات خلقی با محوریت مسئله زن و حجاب آغاز شد و امروز دیگر محدود به آن دو نیست بلکه کل جامعه و مطالبات آن را دربرگرفته که درست آن نیز همین است. مسئله خلق‌ها و دمکراتیزاسیون شرط تداوم و موفقیت است و رویدادها هم حکایت از طی این طریق و روند دارند.