هشدار به پ.د.ک: سرنوشت نمایندگان ربوده شده پ.ی.د و اداره خودگردان را روشن کنید!

اداره روابط خارجه خودمدیریتی دمکراتیک از پارت دمکرات کوردستان عراق خواست تا سرنوشت نمایندگان حزب اتحاد دمکراتیک و ادااره خودگردان را که چند روز پیش ربوده بود روشن کند.

جیهاد حسن نماینده اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در هولیر و مصطفی خلیل و مصطفی عزیز اعضای حزب اتحاد دمکراتیک (پ.ی.د) روز ١٠ ژوئن در حالیکه برای استقبال از میهمانان خارجی به فرودگاه هولیر رفته بودند توسط نیروهای پ.د.ک ربوده شدند.

از ١٠ ژوئن که این سه کوردستانی ربوده شده‌اند از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

اداره روابط خارجه خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه در بیانیه‌ای رسمی در وبسایت خود خواستار روشن شدن سرنوشت اعضای ربوده شده پ.ی.د و اداره خودگردان شده است.

اداره روابط خارجه خودمدیریتی دمکراتیک ربودن اعضای پ.ی.د و اداره خودگردان از سوی پ.د.ک را اقدامی «خلاف عرف و مبانی دیپلماتیک» و «مغایر با ارزش‌های میهنی و مبارزه مشترک برای مسئله کورد» خوانده است.

اداره روابط خارجه خودمدیریتی دمکراتیک سازمان‌های امنیتی و حکومت اقلیم جنوب کوردستان را مسئول عواقب ربودن اعضای پ.ی.د و اداره خودگردان می‌داند و نسبت به سکوت پ.د.ک و سازمان‌ امنیتی وابسته به پ.د.ک هشدار داده است.

اداره روابط خارجه از سازمان‌های رسمی جنوب کوردستان و سازمان‌های بین‌المللی مربوطه درخواست کرده است تا برای پایان دادن به زورگویی‌های پ.د.ک و حکومت جنوب کوردستان کمک کنند تا به این شکل محل اختفای اعضای ربوده شده پ.ی.د و اداره خودگردان روشن شود.

اداره روابط خارجه خودمدیریتی دمکراتیک خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط ربوده‌شدگان شده است.