خیمه تسلیت در شهبا برای گریلاهای شهید یژا استار

یاد و خاطره گریلاهای یژا استار، گل‌چیا، پلشین، گولان، هژار زوزان و لیلا آمد که در حملات ارتش اشغالگر ترکیه به شهادت رسیدند در روستای تل قراهه از توابع کانتون شهبا برگزار شد.

شورای خانواده شهدای عفرین برای گرامیداشت یاد و خاطره گریلا‌های یژا استار، گل چیا، پلشین، گولان، هژار زوزان و لیلا آمد که در تاریخ‌های مختلف به شهادت رسیدند، خیمه تسلیت برپا کرد.

گریلا گولان در ۷ ژوئن ۲۰۲۲، گل‌چیا گابار و پلشین نوروز در ۲۹ آوریل ۲۰۱۹، هژار زوزان در ۱۶ آوریل ۲۰۲۳ و لیلا آمد در ۱۱ مارس ۲۰۲۳ به شهادت رسیدند.

شاضیه ابراهیم که به نمایندگی از شوار خانواده شهدا سخنان کوتاهی را ایراد کرد؛ ابراهیم با بیان اینکه گریلا‌های شهید پیشگامان انقلاب هستند و گفت که به عنوان پیروان مبارز به مبارزه آنها ادامه خواهند داد.

شاضیه ابراهیم با تاکید بر مبارزه برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گفت: زمان آزادی فیزیکی رهبر آپو فرا رسیده است. به همین دلیل تا به تحقق رساندن آزادی جسمانی رهبر آپو به مبارزه ادامه خواهیم داد.

عکس‌های ۵ گریلای شهید در حین مراسم تسلیت به خانواده‌های شهدای عفرین تحویل داده شد.