نوروز احمد: دفاع از انقلاب روژاوا دفاع از ارزشهای انسانی است

نوروز احمد عضو فرماندهی کل نیروهای سوریە دمکراتیک گفت: همانگونە کە باهم از کوبانی صیانت کردیم، بە همان نحو از انقلاب روژآوا نیز دفاع می کنیم. دفاع از روژاوا دفاع از ارزشهای انسانی است.

نوروز احمد عضو فرماندهی کل نیروهای سوریە دمکراتیک در گفتگویی با خبرگزاری فرات خاطر نشان ساخت: درمقابلە با حملات هوایی بدون وقفە، با تجارب قبلی، نیروهای ما از آمادگی کامل برخوردار هستند.

نوروز احمد در رابطە با زمینەهای بین المللی و منطقەای حملە دولت ترک روژاوا گفت: دولت ترک هموارە حملات خود را بە مناطق ما ادامە دادە است. اما از اواخر هفتە گذشتە بر شدت این حملات افزودە شد و با سلاحهای سنگین، هواپیماهای اکتشافی و در بالاترین سطح حملات ادامە پیدا کردند. بە ویژە کە در این برهە جنگ در اوکراین ادامە داشتە و این مسئلە توجە بیشتر جهانیان را بە خود معطوف می کند، دولت ترک از این مسئلە بە عنوان یک فرصت استفادە کردە و از طرف دیگر با حملە بە روژاوا، از آن بە عنوان فشاری علیە روسیە، آمریکا و کشورهای دیگر اروپایی استفادە می کند. این کشورها نیز بە دلیل جنگ اوکراین در تنگنا قرار گرفتە و  بە بە ترکیە امتیاز دادە اند. در مقابل ترکیە نیز منافع خود را با سکوت این کشورها تامین کردە و حملات خود را سنگینتر نمودە است. اگرچە احتمالا گفتە شود کە ترکیە بر اساس مادە ٥١ سازمان ملل و تامین امنیت خود   تا ٣٠  کیلومتری عمل می کند، اما حملات کنونی از عمق ٦٠ کیلومتری نیز فراتر رفتە است. همچنین دولت ترک بە بهانە قتل غیرنظامیان، در استانبول بە روژاوا حملە کردە است. ما بدون شک اطلاع داریم کە چەکسی بە این انفجار دست زدە است. بە همین دلیل هم اکنون شهد حملە و قتلعام غیرنظامیان در روژاوا هستیم. زمانی کە خلق برای کمک رسانی بە آسیب دیدگان و مصدومان محلی بمباران شدە گرد آمدە بودند، بار دیگر این محل بمباران شد. مناطق بمباران شدە عمدتا مناطق غیر نظامی هستند. آگاهانە مناطق غیر نظامی را هدف قرار میدهد. در رسانەهای خود نیز بە کرات بە آن پرداختە است.

نوروز احمد در رابطە با آخرین وضعیت منطقە و احتمال حملە زمینی گستردە بە روژاوا نیز گفت: حملات شدت گرفتە و ادامە دارند. و در صورت تداوم سکوت مجامع جهانی، دولت ترک حملات خود را افزایش می دهد. اگرچە در روزهای نخست این حملە، از عمق ٣٠ کیلومتری حرف می زدند، اما هم اکنون مشاهدە می شود کە حملە تنها متوجە یک منطقە نیست. خودشان بە اسامی برخی از مناطق اشارە کردە و گفتەاند کە قدم بە قدم این مناطق را اشغال می کنند. احتمال دارد تمام منطقە را مورد هدف قرار بدهند. هدف آنان، منطقە امنی کە میخواهند، شامل کل منطقە روژاوا است. لازم است خلقمان برای حملەای وسیع خود را آمادە کند. مدت زیادی است کە حملە زمینی در دستور کار قرار دارد. ما بە کرات بە این مسئلە اشارە کردەایم. اگر حملەای صورت گیرد، تنها بە یک منطقە ختم نخواهد شد و دولت ترک تنها بە یک منطقە خاص نظر ندارد. بلکە حملە بە تمام منطقە را مد نظر دارد.

نوروز احمد در رابطە با آمادگی نیروهای سوریە دمکراتیک برای مقابلە با حملات دولت اشغالگر ترکیە نیز گفت: در این رابطە از آمادگی برخوردار هستیم. از تجارب گستردەای هم برخەردار بودە و در ضمن نیروهای ما نیز از روحیە بسیار بالایی برخوردار هستند. با توجە بە تحولات هفتە گذشتە میتوان گفت کە عملکرد و پتانسیل نیروهای ما برای دفاع از سرزمین ما، در سطح بسیار بالایی بودە است. نیروهای نظامی ما همیشە در موقعیت نبرد بودەاند، و اکنون برای پاسخ دادن بە حملات از هر زمان دیگری آمادەتر هستند. بدون تردید موضع خلق در مقابل این حملات موضع بسیار ارزشمندی بودە و بە نیروهای نظامی ما روحیە بخشیدە است.

همچنین در نتیجە مبارزە ما در مقابل سیاستهای پلید دولت ترک، شاهد انتشار اخبار کذب، جنگ پلید، جنگ روانی هستیم کە در بالاترین سطح پیگیری می شود. عملیاتهای نظامی ما نیز همچنان ادامە دارند.

نوروز احمد در رابطە با استفادە ترکیە از سلاحهای ناتو و گفتگوی مقامات روژاوا با نمایندگان کشورهای غربی نیز گفت: در این بارە دیدارهای فراوانی صورت گرفتە است. ترکیە از کشورهای عضو ناتو است. سلاحهای نظامی مورد استفادە ترکیە نیز بر اساس تعهداتی کە در چارچوب ناتو وجود دارد، نمیتواند بر خلاف دستورات ناتو مورد استفادە قرار بگیرد. نیروهایی کە از دولت ترک حمایت می کنند، بە حملات سنگین دولت ترک بە مناطق ما مشروعیت می بخشند. قتلعامهایی کە با چنین سلاحهایی انجام می شوند را نادیدە می گیرند. از نظر ما باید در این بارە مواضع جدیی اتخاذ شود. گفتە میشود بە منظور ممانعت از گسترش حملات دولت ترک، این کشورها در حال مذاکرە هستند. اما در واقع موضع قدرتمندی را نشان نمی دهند.

از طرف دیگر بە نیروهای دمشق نیز حملە شدە است. دولت ترک گفتە است کە در صورتیکە تهدیدی در جریان باشد، ما از ٣٠ کیلومتر نیز عبور می کنیم. بە رقە و بسیاری از مناطق دیگر اشارە می کنند. طرحی مبنی بر حملە گستردە بە تمام خاک سوریە وجود دارد. و میدانیم کە این حملە بە منظور اجرای سیطرە بر تمام سوریە مانند دوران عثمانی است. بە همین دلیل نە تنها ضد کورد است، بلکە در مقابل تمام خلقهای منطقە نیز قرار گرفتە است. در این بارە کشورهای عربی در مقابل چنین تهدیدی نباید سکوت کنند. تلاش برای گفتگوها با دمشق وجود دارد.  در بسیاری از مناطقی کە بە آن حملە شدە است، نیروهای سوری کشتە و زخمی شدەاند. اما موضعی را کە باید بگیرند، نگرفتەاند.

نوروز احمد در رابطە با کمپ هولە نیز گفت: در وضعیت کنونی حراست از کمپ هولە و زندانهایی کە داعشیان در آن حضور دارند کمی دشوارتر شدە است. در حملاتی کە بە کمپ هولە شد، ٨ نفر از نیروهایمان بە شهادت رسیدند. با تمام دشواریها همچنان لازم است این کمپ بە خوبی کنترل شود. زیرا میدانیم کە غفلت از آن میتواند تهدید داعشیان را در سطح جهانی افزایش دهد.

در بخش پایانی این گفتگو نوروز احمد در رابطە با نقش افکار عمومی در دفاع از روژاوا گفت: موضع کسانی را  کە در این فرایند با شعار ما از روژاوا دفاح میکنیم، از کوبانی حفاظت میکنیم گرانقدر ارزیابی می کنیم. با قدرت از ارزشهای برخودان ما دفاع کردەاند. از وظیفە و مسئولیتشان آگاە هستند. همانگونە کە باهم از کوبانی و شنگال صیانت کردیم، از آن دفاع کردیم، لازم است کە هم اکنون هم از روژاوا بە تمامی صیانت شود.