راهپیمایی ساکنان عفرین در اعتراض بە اشغالگری

ساکنان عفرین کە مدت ٥ سال است در حوالی عفرین ساکن هستند، در پنجمین سالگرد اشغالگریهای دولت ترک بە راهپیمایی دست زدە و فریاد زدند عفرین از آن ماست، ما عفرین را آزاد خواهیم کرد.

ساکنان عفرین کە مدت ٥ سال است در حوالی عفرین ساکن هستند، در پنجمین سالگرد اشغالگریهای دولت ترک بە راهپیمایی دست زدە و فریاد زدند عفرین از آن ماست، ما عفرین را آزاد خواهیم کرد. راهپیمایان با شاخەای زیتون در دست و تصاویر جانباختگان راە آزادی در عتراض بە اشغالگری بە راهپیمایی دست زدند. ساکنان عفرین کە مدت ٥ سال است در شهبا ساکن هستند، از عفرین دور نشدە و برای بازگشت بە عفرین بە مقاومت روزمرە خود دست می زنند.

عفرینیها در فلکە منطقە تل رفعت گردهم آمدند و تا میدان اصلی منطقە با سر دادن شعار عفرین را آزاد خواهیم کرد، راهپیمایی کردند. سپس میتینگی برگزار شدە و بعد از یک دقیقە ادای احترام بە جانباختگان راە ازادی، مانال شیخو از اعضای رهبری کنگرە ستار عفرین بیانیەای را صادر کرد.

مانال شیخو حملات اشغالگری دولت ترک بە عفرین را  در پنج سال قبل محکوم کردە و اظهار داشت: عفرینی کە با نام آشتی و امنیت شناختە شدە بود، از سوی دولت ترک با ٧٢ هواپیما بە میدان جنگ تبدیل شد. وی در ادامە افزود عفرین بە ما متعلق بودە واز آن ما نیز خواهد ماند. ما با روح برخودان خود در شهبا، آزادی عفرین را تضمین خواهیم کرد و بە سرزمینمان بازخواهیم گشت.

بکر علو از اعضای خودمدیریتی عفرین نیز در این بارە اعلام کرد کە اشغالگران هر اندازە در راستای تغییر دموگرافیک عفرین نیز تلاش کنند، بە پیروزی دست نخواهند یافت.