شهادت مزگین بوتان از شروانان یگانهای مدافع زنان

مزگین بوتان از رزمندگان یگانهای مدافع زنان در جریان تصادف رانندگی بە شهادت رسید.

فرماندهی کل یگانهای مدافع زنان، در رابطە با شهادت روژدا کاینر با نام سازمانی مزگین بوتان بیانیە زیر را صادر کرد.

انقلاب ژن، ژیان آزادی در روژاوا، روح انسجام ملی و روح اتحاد میان خلقها را هر چە بیشتر تقویت نمود و برای بسیاری از دختران و پسران قهرمان بە ملجایی برای امید تبدیل شد. از هر چهار سوی کوردستان و جهان، جوانان بە صفوف انقلاب پیوستند. این سرزمین مقدس برای رهایی از دست فرادستان و حاکمان، امیدهایی بزرگ و در عین حال فرصتهای جدید را برای حیاتی جدید خلق کرد. برخودان کوبانی بر همین اساس تقدیر خلق کورد و منطقە را تغییر داد و برای جوانانی کە مشعل آزادی را در دست داشتند، تمام مزرزها درنوردید و صفوف انقلاب پیوستند.

هوال ما، روژدا کاینر با نام سازمانی مزگین بوتان، برخاستە از خانوادەای میهن دوست، از مرکز برخودان، جزیرا بوتان بە صفوف آزادی پیوست. هوالانی مانند مزگین تمامی مسئولیتها را بە جا می آوردند، زمانیکە تبهکاران داعش بە کوبانی حملە کردند، مزگین بە عنوان زنی دلیر و شچاع در مقابل سبعیتها ایستادگی کردە و در سال ٢٠١٤ بود کە بە صفوف مبارزە پیوست و در مبارزە با داعش مسئولیتهای مهمی را انجام داد.

هوال مزگین بوتان در مورخ ٢٩ ژانویە ٢٠٢٣ در زمان انجام وظایف خود در جریان حادثەای بە شهادت رسید. بە خانوادە هوالمان مزگین، خلق میهن دوستمان تسلیت می گوییم. یگانهای مدافع خلق پیمان می بندد آرمانها و اهداف شهدا را تحقق بخشد. ارتقای مبارزەامان بە معنای بە جا آوردن تعهدمان بە شهداست.

مشخصات هوال شهیدمان

نام سازمانی: مزگین بوتان

نام و نام خانوادگی: روژدا کاینر

نام مادر و پدر: حلیمە و عبدالە

زمان و محل شهادت: ٢٩ ژانویە ٢٠٢٣، عین عیسی