سومین روز عملیات انسانی و امنیتی در کمپ الهول؛ دستگیری ۶ عضو هسته‌های مخفی داعش

دومین مرحله عملیات انسانی و امنیتی در سومین روز خود در کمپ الهول ادامه داشت. شمار دیگری از تبهکاران داعش شناسایی و دستگیر شدند. محل آموزش کودکان داعشی شناسایی شده و تونل‌ها و محل اختفای تبهکاران تخریب شدند.

عملیات جستجو و دستگیری هسته‌های تبهکاران داعش در سومین روز در چهارچوب دومین مرحله عملیات انسانی و امنیتی در کمپ الهول ادامه یافت.

در این عملیات که با مشارکت صدها شروان زن و مرد از نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه (آسایش)، نیروهای سوریه دمکراتیک، نیروهای آنتی‌ترور (هات) و یگان‌های مدافع خلق و یگان‌های مدافع زنان در جریان است تاکنون ده‌ها تبهکار داعش را شناسایی و دستگیر شده‌اند.

حوالی عصر امروز خانواده‌های داعشی به شروان‌های زن نیروهای آسایش که در حال کنترل اوراق هویتی پناهندگان بودند حمله کردند و در نتیجه این حمله ٢ شروان زن زخمی شدند.

نیروهای امنیتی داخلی (آسایش) در سومین روز عملیات ۶ عضو هسته‌های مخفی داعش را در بخش اول کمپ دستگیر کردند. همچنین محل آموزش کودکان داعشی شناسایی و تخریب گردید.

در دومین روز عملیات در بخش اول پناهندگان عراقی ٢٧ تبهکار داعش دستگیر شده‌ بودند.

عملیات از صبح فردا در چهارمین روز خود ادامه می‌یابد.

در کمپ الهول ۵۴ هزار و ٣٩٠ هزار پناهنده و آواره زندگی می‌کنند. ٢٧ هزار و ٨١۶ عراقی، ١٨ هزار و ۴٨٣ سوری و ٨ هزار و ٩١١ عضو خانواده‌های تبهکاران داعش نگهداری می‌شوند.