ترکیه در ١١ روز ٣٢ شهروند عفرین اشغالی را ربود

دولت اشغالگر ترک از ٢٠ آگوست تاکنون ٣٢ شهروند عفرین اشغالی را ربوده است. همچنین ٣٠٠ درخت زیتون را قطع کرده و ۴٠٠ درخت دیگر را به تاراج برده است.

دولت ترکیه از مارس ٢٠١٨ با اشغال عفرین به جرایم جنگی در این منطقه از کوردستان ادامه می‌دهد. ربودن شهروندان، شکنجه، غارت و چپاول دارایی ساکنان به پدیده‌ای روزانه در عفرین مبدل شده است.

برپایه گزارش‌های دریافتی از منابع محلی، از ٢٠ آگوست/٢٨ مرداد تاکنون حداقل ٣٢ شهروند عفرین اشغالی ربوده شده‌اند. ربایش شهروندان در بخش‌های جندرس، شیا، راجو، شَرا، شیراوا و بلبل بوده است.

در روستای الژارو از توابع راجو ٣٠٠ اصله درخت زیتون متعلق به فاروق اوسی قطع شده‌اند. همچنین ۴٠٠ اصله درخت زیتون احمد مستو در وستای کفروم نیز به تاراج برده‌ شد‌‌ه‌اند.