یگانهای مدافع خلق: با روح فداکاری برآمدە از برخودان کوبانی مژدە بخش آزادی خواهیم بود

یگانهای مدافع خلق سالگرد آزادی کوبانی از تبهکاران داعش را گرامی داشتە و اعلام نمود برای آیندەای آزاد، برخودان را ادامە خواهیم داد.

یگانهای مدافع خلق سالگرد آزادی کوبانی از تبهکاران داعش را گرامی داشتە و اعلام نمود برای آیندەای آزاد، برخودان را ادامە خواهیم داد.

فرماندهی کل یگانهای مدافع خلق در رابطە با هشتمین سالگرد آزادی کوبانی بیانیەای را منتشر کرد.

متن بیانیە  بە  شرح زیر است:

‌هشتمین سالگرد آزادی تاریخی شهر کوبانی را گرامی میداریم. این روز را بە تمامی قهرمانانی کە بدون تردید، با روحی فدایی و با مسئولیت ملی در نبردی رو در رو با تبهکاران ترویست داعش جنگیدند و بە شهادت رسیدند. همچنین ما این پیروزی تاریخی را بە رهبر آپو، خلقمان در کوبانی، تمامی خلق کوردستان و جهان تبریک می گوییم.

کوبانی بە عنوان جایگاە نخستین شعلەهای برآمدە، با میهن دوستی و شجاعت خود شناختە می شود. کوبانی از سالهای ابتدای انقلاب روژآوا تا امرزو با بسیار ی از حملات مواجە شدە است. بزرگترین و دشوارتین حملە در ١٥ سپتامبر سال ٢٠١٤ روی داد. تبهکاران تروریست داعش کە از سوی دولت اشغالگر ترک سازماندهی شدە بودند، با همان اعتقاد کور اسلامی بە شنگال حملە کردە و بە نسل کشی دست زدە بودند، بە همان شیوە و با آمادگی بیشتری نیز متوجە کوبانی شدند. تلاش کردند تا تلافی شکست خود را در شنگال، با اشغال کوبانی بگیرند و از این طریق شعلە انقلاب را خاموش کنند.

حملە بە کوبانی در چنین برهەای روی داد کە از عراق گرفتە تا سوریە، تمام کشورهای جهان در مقابل سبعیت داعش متحیر ماندە و سکوت کردە بودند. داعش بدون آنکە هیچ نیرویی را پیشاروی خود ببیند، شهرها را مورد تاخت و تاز خود قرار دادە و بە نسل کشی دست می زد و تهدید بزرگی را برای تمام جهان رقم زدە بود. با خشم و نفرت متوجە کوبانی شدە بود. اما در کوبانی با سپرهای زندە روبرو شد. با مقاومت تاریخی شروانان یگانهای مدافع خلق و یگانهای زنان مواجە شد، با مقاومت خلق کوبانی مواجە شد.  تبهکاران داعش کوبانی را از هر چهار سو محاضرە کردە بودند. خلق باکور کوردستان نیز حلقەای از حمایت را دور مقاومت کوبانی ایجاد کردند. روزانە موج موج دختران و پسران باکور کوردستان، روژهلات و باشور کوردستان بە میدان نبرد کوبانی می شتافتند.

در هر کوچەای از شهر کوبانی دهها داستان ناگفتە دارد. این داستانها تمام جهان را بە میادین کشاندە و صدها جوان انترناسیونالیست عازم انقلاب روژآوا شدند. اینگونە بود کە برخودان کوبانی بە پلی میان خلقهای فرودست خاورمیانە و جهان تبدیل و روح جدید جهانی را ایجاد کرد. روحی کە در کوبانی خلق شد، روح نبرد انقلانی خلق بود، این روح در حساسترین و خطرناکترین لحظە پیروزی را کسب کرد. صدای خندە شروانان، شدای ترانەهای قهرمانان و خشم برای گرفتن انتقام از صدایی کە فریاد می زد: کوبانی سقوط کرد، در حال سقوط است. این ترانەها نفس بر تبهکاران را تنگ کردە و شکست تاریخی تبهکاران آغاز شد.

بدون شک این پیروزی تاریخی با رنج، فداکاری و قهرمانی هوالان شهید ما مانند ریوان روژآوا، آرین و گلهات-ها و نیز مجروحانی کە تا امروز روح برخودان را در خود زندە نگاە داشتەاند، تحقق پیدا کرد، مدیون این رنج مقدس و گرانبها هستیم.

بدون شک امروز بار دیگر کوبانی و تمام مناطق شمال-شرق سوری با همان تهدید مواجە هستند. دولت اشغالگر ترک با ائتلافهای منطقەای برای حملات زمینی جدیدی در حال زمینە سازی است. از ١٩ نوامبر ٢٠٢٢ تا امروز منطقە ما با مرحلە جدیدی از حملات مواجە است. این حملە تهدید احیای داعش را موج می زند. در ابتدای امسال با حملات صورت گرفتە بە شهر رقا مشاهدە شد کە تلاشهای داعش برای حملە و دست زدن بە نسل کشی همچنان ادامە دارند، بر همین اساس نیروهای سوریە دمکراتیک عملیات جدیدی را علیە داعش آغاز کردند.

بە عنوان یگانهای مدافع خلق همانگونە کە با هزینه های سنگین، آزادی کوبانی را بە کوردستان و جهان تقدیم کردیم، بە همان نحو مژدە بخش آزادی مناطق دیگر نیز خواهیم بود. ما همراە با تمام ساکنان این منطقە با روح برخودان کوبانی، این مناطق را حفظ خواهیم کرد. بر همین اساس از تمام آحاد خلقمان، هر انسان میهن دوست، انقلابی و آزادیخواە و اکولوژیست میخواهیم در مقابل حملات با هوشیاری برخورد داشتە باشند.

بار دیگر سالگرد پیروزی تاریخی و آزادی کوبانی را بە خلقمان و تمامی جهانیان تبریک می گوییم. پیمان می بندیم کە تا دستیابی بە فردایی آزاد و صلحی پایندە بدون تردید جنگیدە، مقاومت کردە و پیروزی را در آغوش بگیریم.