آکسیون جوانان کورد علیه حصر اوجالان در پاریس

اعضای جنبش جوانان انقلابی در شهر پاریس پایتخت فرانسه با برگزاری راه‌پیمایی حصر عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، را محکوم کردند.

جنبش جوانان انقلابی در شهر پاریس با برگزاری راه‌پیمایی حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سیاست‌های رژیم فاشیست ترکیه را محکوم کردند.

این آکسیون در چارچوب کارزار «قیام همگانی» به انجام رسیده بود. جوانان شرکت کننده تصویری را با خود حمل می‌کردند که روی آن شعار "آزادی برای رهبر آپو و قیام همگانی" نوشته شده بود.

جوانان شرکت کننده با زبان‌های کوردی و فرانسوی شعارهایی در محکومیت حصر عبدالله اوجالان سر دادند.