جنبش زنان کورد ساکن اروپا تحصن در مقابل شورای اروپا را دور گرفتند

تحصن در مقابل ساختمان شورای اروپا در شهر استراسبورگ برای آزادی عبدالله اوجالان آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. از امروز اعضای جنبش زنان کورد ساکن اروپا این فعالیت جمعی را دور گرفتند.

کوردستانیان ساکن اروپا با هدف جلب توجه افکار عمومی به کمپین جهانی آزادی عبدالله اوجالان از روز ١٢ اکتبر در شهر استراسبورگ فرانسه تحصنی را در مقابل ساختمان شورای اروپا اغاز کردند. اعضای جنبش زنان کورد ساکن اروپا امروز این فعالیت را دور گرفتند.

در هفته‌های گذشته اعضای نمایندگان اتحادیه نیروهای دمکراتیک و نمایندگان سازماندهی باورمندی‌ها در این تحصن شرکت کرده بودند.

شایان ذکر است که اعضای جنبش زنان کورد ساکن اروپا در این هفته همزمان با تحصن خود سمینارهایی را در مورد کشتار زنان، مبارزات زنان آزادیخواه و ایدئولوژی رهایی زنان برپا خواهند کرد.

تحصن مقابل شورای اروپا در حالی وارد دومین هفته می‌شود که همزمان با آن فعالیت تحصن کوردها هفتگی کوردها برای آزادی اوجالان وارد ۴٣۵مین هفته خود شده است.