واکاوی جریان چپ در ایران در کتاب «در جستجوی ساحلی آرام» + دانلود کتاب

اهون چیاکو عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در اثر خود به بررسی دلایل ناکامی‌های جریان‌های چپگرا در ایران و ریشه‌های فکری آن پرداخته است.

مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) کتاب «در جستجوی ساحلی آرام» را منتشر نمود که تاملی است بر جریان چپ و مبارزات ملل تحت ستم ایران به قلم اهون چیاکو.

کتاب حاضر نقدی بر نارسایی‌های مبارزات چپ بوده و از دیدگاه مولف دلیل اصلی شکست و ناکامی چنبش چپ در ایران، انکار و کم اهمیت جلوه دادن مسئله‌ی رهایی ملیت‌های تحت ستم دولت-ملت ایرانی از سوی افراد، رهبری و ساختار فکری و سازمانی جریاناتی است.

این کتاب ٢٠٠ صفحه‌ای شامل هشت بخش است که بخش نهایی آن به تفاوت جنبش نوین کوردستان به پیشاهنگی جنبش آپویی با سایر جریانات می‌پردازد.

برای مطالعه و دانلود کتاب در جستجوی ساحلی آرام، [اینجا] را کلیک کنید.