یکی از میدان‌های شهر لیون فرانسه به نام هفرین خلف نامگذاری شد

شورای شهرداری لیون فرانسه نام هفرین خلف را بر یکی از میدان‌های این شهر گذاشت

از روز ١٠ ژوئیه/ ١٩ تیر نام یکی از میدان‌های محله گولتره در منطقه ٧ شهر لیون در فرانسه به نام هفرین خلف سیاستمدار کورد روژاوا نامگذاری شد.

فانی دوبو شهردار منطقه ٧  لیون در سخنانی گفت:"ما به الگوی سمبلیک صلح در یک سرزمین جنگ‌زده درود می‌فرستیم. این فمینیست کورد در ٣۵ سالگی به قتل رسیده بود."

شایان ذکر است که هفرین خلف رئیس حزب آینده سوریه در ١۵ نوامبر ١٩٨۴ در شهر دیرک روژاوای کوردستان در خانواده‌‌ای میهن‌دوست چشم‌ به جهان گشود و در ١٢ اکتبر ٢٠١٩ در نزدیکی شهر گری سپی از سوی گروه‌های مزدور دولت فاشیست ترکیه به شیوه‌ای وحشیانه به شهادت رسید.