موانع گذار به دمکراسی در ایران در شماره تازه آلترناتیو + دانلود نشریه

شماره ٨٨ نشریه آلترناتیو منتشر شد. در این شماره به مسئله دمکراسی در ایران، موقعیت اپوزیسیون در این کشور، جنبش کارگران و مسائل زنان و جوامع پرداخته شده است.

شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید.

در این شماره آلترناتیو با توجه به آغاز کارزار «نه ‌به ‌اعدام، آری به ‌دمکراسی» از سوی پژاک و کودار و اهمیت چنین کارزاری در شرایط کنونی، علاوه بر تحلیل مسائل سیاسی روز در ایران و روژهلات (شرق) کوردستان به موانع گذر به دمکراسی در ایران، تاملی بر تاریخ اعدام در ایران و روژهلات کوردستان پرداخته شده است. از سوی دیگر بخشی از مطالب این نشریه به موقعیت اپوزیسیون در ایران، جنبش کارگری و بخش دیگر به موضوع زنان به‌ویژه تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان در زندان و جامعه‌ی ایران اختصاص دارد.

 برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۸۸ [[اینجا]] کلیک نمایید.