کتابچه‌ی "ژنئولوژی، دانش زن و زندگی" از سوی آکادمی ژنئولوژی منتشر شد

ژنئولوژی در برابر نظام سرمایه‌داری که بر پایه‌ی ویرانی جامعه، گسست از حقیقت و ابژه‌انگاری زن و طبیعت توسعه یافته، فلسفه و دانشی نو برای آینده‌ای جدید است.

کتابچه­‌ی "ژنئولوژی، دانش زن و زندگی" از سوی آکادمی ژنئولوژی منتشر شد.

ژنئولوژی مبارزه‌­ای نظری و اجتماعی علیه نظام هیرارشیک، استثمار سرمایه­‌داری و مردسالاری ریشه دوانده در فرهنگ است. ژنئولوژی در برابر نظام سرمایه‌­داری که بر پایه‌­ی ویرانی جامعه، گسست از حقیقت و ابژه‌­انگاری زن و طبیعت توسعه یافته، فلسفه و دانشی نو برای آینده‌­ای جدید است. بنابراین یکی از اهداف ژنئولوژی به‌عنوان زن­‌شناسی به اندازه تعریف صحیح مسائل اجتماعی، ارائه­‌ی روش­‌های حل این مسائل است. در این کتابچه که از سوی آکادمی ژنئولوژی منتشر شده به چکیده‌­ای از موضوعات مورد گفتگو در آکادمی ژنئولوژی پرداخته شده است.

برای دریافت این کتابچه کلیک نمایید: ژنئولوژی دانش زن و زندگی