قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق: نبرد زاپ آیندە خلق ما و خلق‌های منطقە را رقم می‌زند

قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق اعلام نمود کە نبردی کە هم اکنون در زاپ در جریان است، از هر نظر نبردی است کە در بالاترین سطح خود قرار دارد و آیندە خلق‌های منطقە را تامین می‌کند، بە همین دلیل است کە همە بە این نبرد چشم دوختە‌اند.

فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق بە مناسبت ماە می، ماە شهدا بیانیەای را منتشر کردە و ضمن اشارە بە نبرد زاپ بر اهمیت این نبرد در آیندە کوردستان و منطقە اشارە کرد.

بخشهایی از پیام فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق بە این شرح است:

در مبارزە ما، ماە می از جایگاە و اهمیت ویژە‌ای برخوردار است. ماە می، ماە شهدا است. ۱۸ ماە مە روز شهدا است. با گرامیداشت یاد و خاطرە شهید حقی کارر، خلیل چاوگون، فرهاد کورتای، محمد کاراسونگور، شیرین علم هولی، هوزان مزگین، آزاد سیسر و چکدار آمد یاد و خاطرە تمام شهدای ماە می و شهدای انقلاب کوردستان را گرامی می‌داریم. در مقابل این شهدا سر تعظیم فرود آوردە و بر پیمانی کە با آنها بستەایم، بار دیگر تاکید می‌کنیم. مدیون این شهدا بودە و برای تحقق آرمان‌های این شهدا، مبارزە آزادیخواهانە خود را گسترش می‌بخشیم.

ماە می در تاریخ معاصر برای خلق ترکیە و انقلابیون ترکیە، ماە مهمی بە شمار می‌رود. شهادت دنیز گزمیش، ابراهیم کایپاک‌کایا در این ماە روی دادە است. برای خلق عرب هم این ماە از اهمیت برخوردار است. از یکطرف بسیاری از روشنفکران عرب، میهن‌دوستان عرب در همین ماە توسط حزب اتحاد و ترقی عثمانی اعدام شدند و بە شهادت رسیدند. بە این مناسبت یاد و خاطرە شهدای ترکیە و عرب را هم گرامی می‌داریم.

پیگیری مبارزە آزادیخواهانە در کوردستان مسئلەای عادی نیست. زیرا سرزمین ما انکار شدە است و در معرض نابودی و کشتار قرار گرفتە است. و در چنین شرایطی تنها بر زبان آوردن نام کوردستان نیازمند جسارت بود. پیشبرد مبارزە آزادی بە گونە‌ای بود کە حتی نام کوردستان هم قابلیت بر زبان راندن را نداشت. و آوردن این نام نیازمند جسارت بود. در کشوری کە تحت سیاستهای نابودی و نابودی قرار داست، پیشبرد مبارزە آزادی را رهبر آپو بە عنوان مبارزە برای موجودیت و آزادی معرفی کرد. یعنی نخست لازم بود کە ما در مقابل نابودی بپا می‌خواستیم و موجودیت خودمان را نشان می‌دادیم.

با رنج و برخودان شهدا خلقمان در کوردستان موجودیت خود را تضمین کرد

در هر کشوری شهدا از اهمیت برخوردارند و در میان ارزش‌ها و هنجارهای تمام کشورها، شهدا از جایگاە ویژەای برخوردارند. اما در کوردستان این مسئلە متفاوت است. زیرا در کوردستان، با رنج و برخودان شهدا بودە است کە خلقمان موجودیت خود را تضمین کردە است. و هر شهید بە درختی برای زندگی، بە نیروی مبارزە تبدیل شدە است و راە را گشودە است. شهدایمان در طول تاریخ مبارزاتی ما نقش مهمی را بر دوش داشتەاند، برای ما بە منبع نیرو، مبنای ارادە و جسارت تبدیل شدە‌اند. هم اکنون هم فرزندان ما بە قهرمانانە بە شهادت می‌رسند، مدت یک ماە است کە در ایالت زاپ، در منطقە آواشین، گریلاهای ما در مقابل تمام تکنولوژیهای روز، در مقابل ارعاب و وحشیگری تمدن مدرنیتە سرمایەداری و نابودگری ترک فاشیست، برخودانی تاریخی را انجام می‌دهند. در این نبرد جدید زاپ، یاد و خاطرە تمام قهرمانان این برخودان، فرماندە گرانقدرمان هوال مزگین روناهی و روهات، رومت، آرمانج، رِبَر، شارستان و ویان را گرامی می‌داریم. اینان با برخودان گرانقدر خود تا امروز مبنای مبارزە انقلابی را شکل دادە و زمینە را برای درهم شکستن رژیم فاشیستی ترک ایجاد کردە‌اند.

نبرد و برخودان کنونی در زاپ نبردی عادی نیست

حملات دشمن در ۱۴ آپریل با حملات هوایی و تکنولوژی پیشرفتە و در ۱۷ آپریل بە طور وسیع و زمینی بە ایالت زاپ آغاز شدند. این حملات حملاتی عادی نبودە‌اند، برخودان کنونی هم در زاپ برخودانی عادی نیست. برخودانی تاریخی است. این برخودان بسیار بزرگ و مهم بەشمار می‌رود، پیش از این هم اشارە کردە‌ایم کە این نبرد نبردی برای بقا است. در این چارچوب، برخودانی کە شکل گرفتە است هم برخودانی عادی بە شمار نمی‌رود. این برخودان برای رهبری ما، جنبش ما و برای آیندە ما و خلق‌های منطقە برخودانی تاریخی بە شمار میرود. چرا؟ همانگونە کە اطلاع دارید دولت ترک در ۷ سال قبل پیمان دلماباخچە را نپذیرفتە و علیە ما جنگ اعلام کردە است و ۶ سال بعد از آن هم بر اساس حملات جدید، نیروهای دولت ترک با هم بە توافق رسیدند، برای آنکە بتوانند در کوردستان سیاست قتل‌عام را بە پیش ببرند و مرزهای ترکیە را گسترش بدهند، در میان تمام جناح‌های ترکیە، بە ایجاد ائتلافی ملی دست زدند. بر همین اساس در مقابل رهبری ما، در مقابل جنبش ما و خلقمان حملات همە جانبە‌ای را اغاز کردە‌اند. در درجە نخست، رهبر آپو در امرالی در مقابل این جنگ، موضعی مهم گرفت. برای همە ما موضع وی مهم است. ۲۴ سال است کە رهبر آپو با ارادەای بزرگ، با گردنی افراشتە در مقابل فشارها و شکنجەهای موجود در امرالی یک قدم بە عقب برنداشتە و مقاومت کردە است. تمام زندان‌ها در این مقاومت شرکت کردە‌اند. امروز دشمن در مقابل زندان‌ها مانند سال‌های دهه ۸۰ ستم و ظلمی بزرگ را اعمال می‌کند. در مقابل هم با برخودان هوالان ما روبرو شدە است. در مقابل خلقمان و در مقابل سیاستهای دمکراتیک کورد، در مقابل برخودان هوالان ما و چپ‌های سوسیالیست، قتل‌عامی سیاسی و ظلم فاشیسم بدون وقفە ادامە دارد. و این حملات فاشیستی، فشار و شکنجە، همراە با حملات بە نیروهای گریلا روز بروز افزایش پیدا می‌کند.

خلقهای شمال-سرق سوریە و شنگال پاسخ لازم را بە حملات دشمن دادند

از طرف دیگر حملات اشغالگرانە دشمن بە همان شیوە بە روژاوا و شنگال ادامە دارند. در مقابل این حملات خلق‌های شمال-شرق سوریە، خلقمان در روژاوا و خلقمان در شنگال پاسخ‌های لازم را بە دشمن دادند و برخودان طولانی مدتی را از خود نشان دادند. دشمن می‌خواست کە با این حملات بە نتیجە دست پیدا کند، اما موضع انقلابی و موضع خلقمان پاسخهای لازم را بە آنان داد. بر همین اساس در طول ۷ سال، بر اساس اسلوب حملە و قتل‌عام ۶ سالە بە مناطقی کە گریلاها در آن حضور دارند، حملات ادامە داشتەاند، برخودان‌های بی‌نظیری در این دورە شکل گرفتەاند. مقاومتهای شکل گرفتە در کوه‌ها و شهرها داستان‌های قهرمانی بسیاری خلق کردە است. شهدای گرانقدری را تقدیم کردەایم. با رنج و قهرمانی‌های این افراد تمام حملات دشمن خنثی شدەاند. خصوصا کە با ارادەای آهنین، موضع رهبر آپو و برخودان شهدا در ۷ سال گذشتە اجازە ندادە است کە فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ و اردوغان در هیچ جایی بە پیروزی برسند. نە در روژاوا و نە در شنگال، نە در باکور و نە در باشور؛ دشمن نتوانستە است کە برنامەهای خود را با موفقیت دنبال کند. اما بدون شک این موفقیت بە آسانی بە دست نیامدە است. با رنج و برخودان‌های بزرگ بە دست آمدە است.

اما ما می‌دانیم کە حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ و اردوغان برای انکە در کوردستان حاکمیت خود را برتری ببخشند، بە هر کاری دست می زنند. این حکومت، یک حکومت جنگی است. هدف آن برقراری میثاق ملی است. یعنی روژاوا و بخشی از مناطق شمال-شرق سوریە و باشور کوردستان را بە اشغال خود دربیاورد و در نهایت بار دیگر عراق و سوریە را تحت تسلط خود قرار بدهد. این حکموت برای دست‌یابی بە همین منظور در قدرت قرار گرفتە است. برای دست‌یابی بە این هدف، سیستم حکومت در ترکیە تغییر پیدا کردە و سیستم ریاستی را ایجاد کردند، تا اردوغان بتواند بە طور کامل بتواند جنگ را رهبری کند و تمام نیروهای جنگ طلب را بە طور کامل هدایت کند. از این طریق بتوانند جنگ را با پیروزی بە اتمام برسانند.

نیروهای ناتو هم برای پیگیری سیاست و منافع خود نمی‌خواهند کە ارتش ترکیە در مقابل نیروهای گریلای آزادیبخش کوردستان دچار شکست شوند. برای پیروزی دولت ترک در مقابل نیروهای گریلا، از دولت ترک حمکایت می‌کنند. هر چند اختلافاتی بین آنها و ترکیە وجود داشت، ناتو از این حملات پشتیبانی کرد؛ خصوصا با تکنولوژی جدید، با هواپیماهای اکتشافی و بدون سرنشین و تحویل سلاح بە ارتش ترکیە، از این کشور حمایت کردند تا ترکیە بتواند خود را تقویت و مسلح کردە و علیە خلق کورد دست بە حملە زدە و سلاح‌های سنگین را در اختیار ترکیە قرار دادند. هواپیماهای اکتشافی تهاجمی، از جملە این سلاح‌ها برای ترور هستند، نیروهای مدرنیتە سرمایەداری خود نخواستند مستقیما سلاح‌ها را به ترکیه واگذار کنند تا مسئولیت عواقب آن را نپذیرند، اما نقشە طراحی این سلاح‌ها را در اختیار ترکیە قرار دادە‌اند. اما می‌دانیم کە تمام این سلاح‌ها مونتاژ هستند، و قسمت‌های حساس آنها از سوی گلادیوی ناتو تامین شدە است.

دشمن یک سال دیگر وقت دارد؛ رژیم بسیار ضعیف شدە است

حتی برای اینکە دشمنان همکار هم علیە این حملات موضع نگیرند، این نیروهای خارجی تلاش‌های خود را در این راستا ادامە دادند. در همین ڕابطە یکی از بازوهای این حملات را توسط برخی از کوردها فعال کردند. بر همین اساس دولت ترکیە استراتژی جنگی خود را تغییر داد و آن را بە استراتژی جنگ خارج از مرزها تغییر داد. در همین چارچوب بود کە در ۲۶ اگوست ۲۰۱۶ بە جرابلس حملە کردند، بار دیگر در ۳۱ اگوست ۲۰۱۶ بە منطقە حفاظتی میدیا در ارتوش حملە کردند. اما علی‌رغم حمایتهای تکنولوژیک و سیاسی، بار دیگر تمام امکانات اقتصادی ترکیە، سیاسی و اجتماعی را وارد عمل کردند. و باز بە پیروزی نرسیدند. هم اکنون یک سال دیگر وقت دارند، یعنی در آخرین مرحلە قرار دارند، رژیم بسیار ضعیف شدە است. و اقتصاد آن در خدمت این جنگ قرار گرفتە است. هم اکنون خلق در ترکیە دچار فقر شدە است. و فقر هم بنوبە خود هم در ترکیه و هم در باکور کوردستان افزایش پیدا کردە است. زیرا تمام اقتصاد ترکیە در خدمت جنگ قرار دارد. و هم اکنون دولت فاشیستی ترک تلاش می‌کند برای آخرین بار امسال هم بار دیگر شانس خود را بیازماید.

دولت ترک نیروهای خود را در داخل و خارج برای این حملە بسیج کردە است

اردوغان می‌خواهد در امسال از تمام فرصت‌های دولت ترکیە استفادە کند. بار دیگر می‌خواهد کە از وضعیت سیاسی و کانژکتورال بهرە‌برداری کند. بویژە کە در خصوص تحولات جنگ اوکراین اختلافات شدیدی میان ناتو و روسیە وجود داشت و او می‌خواهد در میان از اختلافات میان این دو بهرە‌برداری کند و حملە گستردەای را علیە ما سازماندهی کند. همزمان اطلاعاتی وجود دارد کە دیدارها و دادوستدهایی با پارت دمکرات کوردستان هم انجام شدە است و بر اساس برنامە‌ریزی‌هایی می‌خواهند کە بازوی پارت دمکرات کوردستان را بیش از پیش فعال کنند و می‌خواهند از همکاری تمام و کمال کورد در کوردستان هم بهرە‌برداری کنند و تمام جاش‌های کوردستان را وارد این جنگ کنند. یعنی در خارج و داخل ترکیە از تمام امکانات استفادە کنند تا با تحمیل جنگی همە جانبە بە پیروزی دست پیدا کند. خصوصا کە در این بارە بە طور ویژە از تبهکاران داعش و النصرە هم بهرەبرداری می‌شود و برای دستیابی بە رویاهای نئو عثمانی اردوغان حتی تلاش می‌کنند تا خط القاعدە و خط اخوان المسلمین را هم وارد عمل کنند. در همین رابطە است کە از ۱۷ آپریل بە زاپ حملە کردە‌اند. ما اطلاع داریم کە زمینە‌سازیهای سیاسی، نظامی، دیپلماتیک خود را از زمستان اغاز کردە‌اند. ما این فرایند را در نظر داشتیم. یعنی کاملا بر آن اشراف داشتیم و می‌دانستیم کە حملە‌ای وسیع و همە جانبە است و بازوهای اجرایی خارجی و داخلی آن آمادە شدە‌اند.

نە فقط مناطق حفاظتی میدیا، بلکە تمام باشور کوردستان، مخمور، شنگال و روژاوا هم هدف این حملات قرار گرفتە‌اند. مشخص است کە می‌خواهند کە در زاپ بە نتیجە دست پیدا کنند و سپس حملات و تحرکات خود را سریعا آمادە کردە و تا آخر عمل کنند. ما مشاهدە کردیم کە همزمان با حملە بە زاپ، بخسی از نیروهای عراقی هم بە شنگال حملە کردند. همزمان حملات فراوانی هم از راە تکنولوژیهای پیشرفتە بە روژاوا صورت گرفت. همزمان بسیاری از مناطق روژاوای کوردستان را هدف قرار دادند، یعنی فرایند کلی اینگونە است. مشخص است کە در مقابل اقدام نظامی نیروهای عراق، اگر نیروهای دفاعی شنگال و خلق ایزدی ما پاسخ لازم را نمی‌دادند، هدفشان این بود کە مناطق دفاعی را در دست بگیرند و نیرهای دفاعی شنگال را خلع سلاح کنند و از این طریق خلقمان در شنگال را تسلیم کنند. اما برخودان در مقابل این اقدامات، تلاش‌های بخشی از حکومت عراق با حمایت پارت دمکرات کوردستان و دولت ترک را خنثی کرد. تا کنون وضعیت مشخص نیست، اما حملە بە شنگال هم بخشی از این فرایند است.

دشمن تا کنون در هیچیک از مناطق بە پیروزی نرسیدە است

دشمن تا کنون در هیچیک از مناطق بە پیروزی نرسیدە است. احتمال دارد کە برخی از مناطق را بە اشغال درآوردە باشد، اما هدف انها چیز دیگری بود. هدف آنها درهم شکستن جنبش آزادیخواهی بە طور کامل بود. هم اکنون دوبارە تلاش می‌کنند تا این حملە را گسترش دادە و از طریق دیگری بە پیروزی برسند. بە همین دلیل از زاپ آغاز کردە‌اند و نام این عملیات را پنجە-کلید گذاشتە‌اند. و می‌گویند کە ما در زاپ بە نتیجە می‌رسیم، و قفل باز شدە و می‌توانیم همە مناطق را تحت کنترل قرار بدهیم. هدف آنها این مسئلە است. برای رژیم آ.ک.پ/م.ه.پ این جنگ، جنگ مرگ و بقا است. و همزمان برای سیاستهای نابودگرانە دولت ترک هم جنگ بقا است. اگر این حملە آنان با شکست مواجە شود، دیگر آنها نمی‌توانند در مسند قدرت بمانند، آنها نمی‌توانند این سیاست را ادامە بدهند، بە همین دلیل است کە این جنگ برای آنان اهمیت دارد. آنها می‌خواهند کە از این نبرد حتما بە نتیجە دست پیدا کنند و جنبش ما و دستاوردهای خلقمان را نابود کنند، و برای ما هم این مسئلە صادق است. یعنی برای ما هم نبرد بودن و نبودن است، زیرا دشمن بودن خود را در نبود ما تعریف کردە است. دشمن می‌خواهد کە ما را نابود کند و رژیم فاشیست موجودیت خود را ادامە بدهد، یا ما این رژیم را نابود می‌کنیم. در صورتیکە آنها از میان بروند، رژیم فاشیست نمی‌تواند ادامە پیدا بکند و مسئولان این رژیم هم باید در مقابل دادگاە محاکمە شوند، بە همین دلیل است کە رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ موجودیت خود را بر نابودی ما قرار دادە است. یعنی در حقیقت وضعیت هر دو طرف در حد زندگی و مرگ قرار گرفتە است.

نبرد در زاپ در اوج خود قرار دارد

بر همین اساس است کە جنگ کنونی در زاپ در بالاترین سطح خود جریان دارد. گریلا ۳۸ سال است کە مبارزە مسلحانە خود را ادامە می‌دهد، هم اکنون در مرحلە اوج این مبارزه است. برای دشمن هم وضعیت اینگونە است. از تمام امکانات و فرصتهای خود استفادە می‌کنند. و آنها هم جنگ را بە صورت همە جانبە بە پیش می‌برند. اما در این جنگ فرصت‌های ما برای دست‌یابی بە پیروزی فراوان است. پیش از همە چیز ما آرمانی حق‌طلبانە و بزرگ را بر دوش می‌کشیم. مسیر ما کە خط مشی رهبر آپو است درست است. دیدگاە نبرد انقلابی خلق دیدگاهی مناسب و شایستە است و از این دیدگاە برخورداریم و این دیدگاە می‌تواند ما را بە پیروزی برساند. در کوردستان مبارزە رهبر آپو ۵۰ سال است کە بر اساس خط زن آزاد و با روح سوسیالیسم جدید و آزادیخواهانە و دمکراتیک بە پیش می‌رود. همراە با آن، از تجربە جنگی چندین سالە برخوردار هستیم و خلقمان هم امروز در خاورمیانە پیشاهنگی مبارزە ازادیخواهانە و دمکراسی را ارتقا دادە است. این ارادە و آزادیخواهی می‌تواند مبنای پیروزی را هر چە بیشتر تقویت کند.

ما می‌خواهیم کە استراتژی جنگ خلق انقلابی ذاتی را گسترش دادە و آن را تجدید سازمان کنیم. نوسازی و گسترش و تقویت آن را بە پیش ببریم. نبرد گریلایی در درون استراتژی جنگ خلق انقلابی قرار دارد. نبرد خلق در درون آن تعریف شدە است، جنگ دفاع ذاتی در درون آن قرار دارد. یعنی بە حرکت درآوردن دفاع ذاتی، مشارکت خلق و نبرد گریلایی بخشی از آن هستند. اما امروزە ما این نکات را بیش از پیش توسعە دادە‌ایم.

در نبرد گریلایی چە از طریق رفرم یا انقلاب، ما بە تجدید سازمان دست می‌زنیم. ما می‌خواهیم گریلاهای دورە جدید، گریلاهای سدەی ۲۱ را پایە‌گذاری کنیم. در نبرد گریلایی راهکار تیمهای متخصص متحرک را گسترس می‌دهیم. همزمان در نبرد بر گسترش تخصص در بعد ایدئولوژیک، فرهنگ نظامی تقویت و توسعە عملکرد گریلاهای جدید تاکید می‌کنیم. یعنی گریلاهاها بر أساس تفکر آزادی زن، بر أساس آزادی و برابری خود را سازمان دادەاند. بە عنوان زن و مرد امروزە انرژی جدید و سینرژی (هم‌افزایی) پر قدرتی ایجاد کردە‌اند. بر أساس تفکر و اندیشەهای رهبر آپو، جوهرەای بسیار قدرتمند ایجاد کردە‌اند. بر أساس این اندیشە ما می‌خواهیم کە تاکتیک و قدرتمان را گسترش دهیم. امروز در مقابل تکنولوژی عصر، نە فقط در نبرد بر روی زمین، بلکە در نبرد زیر زمین جنگ در جریان است. در این چارچوب می‌خواهیم کە نبرد نبرد گریلایی را توسعە بدهیم. نبرد روی زمین و زیر زمین، نبرد خلق، نبرد دفاع ذاتی با شیوەهای حرفە‌ای، ورزیدگی و شایستگی انسان در مقابل تکنولوژی، ارادە انسان، و تکنولوژی انسانی را بە نمایش می‌گذارد. دشمن تلاش می‌کند بر أساس تکنولوژی مادی بە نتیجە دست پیدا کند، ما معنویت را مبنا قرار می‌دهیم. ما می‌خواهیم از تکنولوژی ایمان و معنویت بە نتیجە دست پیدا کنیم و از این طریق تکنولوژی دشمن را خنثی کنیم.

کلید دشمن بر روی قفل درهای ماست، نە می‌تواند آن را باز کند و نە می‌تواند کلید را از آن خارج کند

هم اکنون دشمن زاپ را هدف قرار دادە است. در اصل این اشتباهی از طرف خودشان بود. زیرا می‌خواستند سریعا بە نتیجە دست پیدا کنند، بە همین دلیل هم بە زاپ حملە کردند، تصور می‌کنند کە اگر زاپ را مورد هدف قرار دهند، بعد از آن می‌توانند گارە و مناطق دیگر را هم هدف قرار بدهند، بە همین علت در درجە نخست در ابتدای این جنگ، همە جای این منطقە و هم اکنون کوروژارو، ورخلە، شهید شاهین و شهید برخودان را بیشتر مورد هدف قرار می‌دهند، زیرا می‌خواهند کە زود بە نتیجە دست پیدا کنند، این طرح آنان بود و نام پنجە-کلید را بر آن گذاشتند، اما اکنون اشکار می‌شود کە کلید در در قفل گیر کرده است. نە قفل را باز می‌کند و نە می‌توانند کلید را از آن خارج کنند. وارد باتلاق شدە‌اند. هم اکنون دشمن می‌خواهد کە همە ایالتهای ما را محاصرە کند و با همکاری پارت دمکرات کوردستان رفت و آمدهای ما و ارتباطات ما را قطع کردە و سپس وارد مناطق دیگر شود. همچنان می‌خواهد کە در این رابطە سرعت بخرج دهد، زیرا قدرت اولیە خودشان را از دست دادەاند، می‌خواهند بە حملات سرعت بخشیدە و بە نتیجە برسند، هم اکنون استراتژی دشمن بر همین أساس قرار گرفتە است. در همین چارچوب در روزهای گذشتە در بوتان، در منطقە جودی مجموعە عملیات جدیدی علیە دشمن در پیش گرفتە شدە است. این عملیاتها در مجموع خوب بودند، همچنین واحدهای انتقامی شهید بدران مجموعە عملیات دیگری را انجام دادند، نیروهای رهایی‌بخش عفرین هم مجموعە عملیات جدیدی را انجام دادند. این عملیاتها بسیار خوب بودە و بە آنان تبرک می‌گوییم. لازم است کە در تمام نواحی کوردستان امروزە، در مقابل حملات دشمن موضع گرفتە شود و شیوەهای عملیاتی گسترش پیدا کنند. در باکور کوردستان هم واحدها می‌توانند بیشتر فعال شوند، در مجموع هوالان در فصل زمستان در باکور فعال و موفق بودند. دشمن عملیاتهای بسیاری را انجام دادە و با شکست روبرو شد. بە نتیجە‌ای دست پیدا نکرد. در ابتدای زمستان در باگوک و درسیم تلفاتی بر ما وارد شد. اما وارد زمستان شدیم و دسمن بە نتیجە‌ای دست پیدا نکرد.

چند روز است کە دشمن بر چیای آگری تمرکز کردە است. اعلام کردە است کە تلفاتی بر ما وارد کردە است، اما تاکنون از چند و چون آن اطلاعی در دست نیست. فقط مشخص است کە دشمن در مارینوس ضربات سختی دریافت کردە است. اطلاعات زیادی در این رابطە بە ما رسیدە است. اما تا کنون هوالان گزارش کامل خود را ارائە نکردەاند، در مجموع هم اکنون گریلاهای باکور کوردستان وارد مرحلە جدیدی شدە‌اند. و مانند سال‌های گذشتە، گریلا در ماە مارس و آپریل ضربە نخوردەاند. سال‌های گذشتە در ماه آپریل تا اندازەای بر نیروهای گریلا آسیب وارد می‌شد. اما امسال نه فقط در زمستان بلکە در بهار هم نیروهای گریلا آسیب ناپذیر بودە‌اند. بر همین اساس است کە در سال ۲۰۲۲، در مقابل حملات دشمن می‌توانیم با قدرت وارد عمل شویم.

برخودان زاپ آیندە خلقمان و خلق‌های خاورمیانە را مشخص می‌کند

بدون شک، برخودان زاپ هم اکنون در صف مقدم این مبارزە قرار گرفتە است. همانگونە کە اطلاع دارید، ایالت زاپ از ایالتهای معمولی نیست. پیشینە‌ای داشتە و از اهمیت منحصر بفردی برخوردار است. هوالان بر این منطقە حاکمیت دارند، زاپ کانون ایمان و اعتقاد است. یعنی بە این نکتە باور وجود دارد کە هوالان حاضر در منطقە زاپ برخودان قدرتمندی را در این منطقە انجام دهند. فقط لازم است کە همە محورها، همە مناطق زاپ را تنها باقی نگذارند، یعنی برخودان در زاپ، برخودانی ملی و دمکراتیک است. فقط برخودان یک ایالت نیست. برخودان تمام کوردستان و خلق‌های منطقە خاورمیانە است. زیرا ما می‌دانیم کە دشمن بر اساس تفکر تورانیسم عمل می‌کند. تلاش می‌کند تا اتحاد و ترقی را بار دیگر احیا کردە و برتری ببخشد. تلاش می‌کند تا در یکصدسالگی جمهوری و صد سالگی پیمان لوزان، بار دیگر بر منطقە تسلط پیدا کند و بە مرزهای کنونی ترکیە اکتفا نکند. می‌گویند کە این مرزها برای ما محدودیت ایجاد کردە و در صورتیکە در همین مرزها باقی بمانیم دچار تجزیە می‌شویم. مسئلە کورد می‌تواند ترکیە را تجزیە کند. برای آنکە اینگونە نباشد، لازم است کە ما آرمان و اهداف کورد را از میان برداریم، سیاست نابودی را در پیش گرفتە و مرزهای خودمان را گسترس بدهیم. یعنی با تفکر اتحاد و ترقی حرکت کنیم. همانگونە کە ارمنی، آسوری، سریانی‌ها را قتل‌عام کردند و همین سیاست را مدت‌های مدید علیە کورد هم ادامە دادند، هم اکنون بر خود لازم می‌دانند کە این سیاستها را بار دیگر در پیش بگیرند. و در یکصدسالگی جمهوری ترک و لوزان، عصر جدیدی را برای خود آغاز کنند. عصری کە دولت ترکیە دیگر کوچک نباشد و بە دولتی بزرگ و امپراتوری و منطقەای بدل شود. تفکر تورانیسم برای خلق کورد تهدیدی بزرگ بە شمار می‌رود. برای کارگران ترک، برای اعراب، آسوریان و ارمنیان، خلق فارس و تمام خلق‌های منطقە بزرگترین تهدید بە شمار می‌رود. بە همین دلیل است کە برخودانی کە امروز در زاپ صورت می‌گیرد، و برخودانی کە همراە با آن، جنبشمان در تمام کوردستان بە پیش می‌برد، برخودانی ملی و دمکراتیک بە شمار می‌رود. برخودان آیندە خلق کورد و خلقهای منطقە است. در این سطح استراتژیک و مهم است. پیش از هر چیز لازم است کە هوالان زاپ هم بر این مسئلە واقف باشند و تمام انقلابیون کوردستان هم لازم است کە با حس مسئولیت‌پذیری بە این مسئلە نزدیک شوند.

بیمارستانهای دشمن پر از کشتە و مجروح شدە است

تا کنون در زاپ وضعیت علیرغم برخی از کاستی‌ها، خوب است. می‌توان اینگونە بە وضعیت آنجا اشارە کرد. خصوصا کە در روزهای نخست دشمن می‌خواست کە در بسیاری از مناطق نیروهای خود را پیادە کند و اینگونە هوالان ما را دچار آشفتگی کند. اما هوالان ما با هوشیاری بزرگ و روحیە‌ای بالا این مرحلە از نبرد را بە خوبی مدیریت کردند. پاسخ‌های لازم را بە دشمن دادند. درست کە در این مرحلە ما شهدایی را تقدیم کردیم، اما هوالان طرح‌های دشمن را از همان ابتدا درهم شکستند. زیرا دشمن فقط در ۲-۳ روز نخست توانست کمی پیشرفت داشتە باشد. پیش از این هم بە این مسئلە اشارە کردە بودیم. و همین مسئلە مبنای پیروزی ما بودە است. هم اکنون ۳۳ روز از آغاز این حملە گذشتە است و تا کنون دشمن نتیجە‌ای کسب نکردە است. این برای دشمن بە معنی شکست است. طرح آنان بە بن بست رسیدە است. این حقیقت را مسئولان دولت ترک بە خوبی می‌دانند. اما در قالب جنگ روانی خود را پیروز میدان نشان می‌دهند و اعلام می‌کنند کە ما مرحلە نخست این عملیات را با پیروزی بە پایان رساندیم. همین دروغ بزرگی است. تا کنون هیچ نتیجە‌ای از این تهاجم بە دست نیاوردە‌اند. و علیرغم آنکە نزدیک بە ۴۰۰ کشتە دادە‌اند، تا کنون تنها بە ۱۰ کشتە خود اعتراف کردە‌اند. اما نمی‌توانند تا آخر تلفاتشان را پنهان کنند. هر روز در یک منطقە آشکار می‌شود کە تلفات دادە‌اند و در این رابطە اطلاع‌رسانی نکردە‌اند. بیمارستانهای آنها پر از مجروح و کشتە هستند، حکومت و دستگاە جنگ ویژە این واقعیت را پنهان می‌کند. تا کنون بە هیچ وجە موفق نبودە‌اند، تنها شکست خوردە‌اند، اما مشخص است کە بە زودی بە شکستشان هم اعتراف می‌کنند. لازم است از این مهم اطلاع داشتە باشیم و هوالان هم بر همین اساس عمل بکنند.

بە احتمال بزرگ طرح دشمن اینگونە بود کە می‌تواند در طول ۳ هفتە مسئلە زاپ را برای خود حل کند و سپس عملیات را بە سوی متینا گسترش بدهد. سپس بە مناطق دیگر حملە کند. اما اکنون پس چرا مرتبا تپە هکاری، تپە جودی و تپە بهار را توپباران می‌کند؟ زیرا این مناطق جزوی از مناطقی هستند کە در نقشە آنها قرار دارند. هر زمان کە خود را در شرق زاپ مسلط بکنند، بە غرب زاپ هم حملە می‌کنند. فقط تاکنون دست بە حملە نزدە‌اند. زیرا طرح انها تا کنون با موفقیت روبرو نشدە است.

تنها حربە آنها سلاح شیمیایی است کە آنهم در مقابل تاکتیکهای ما کارایی ندارد

دشمن فرصت‌های چندانی در اختیار ندارد، از تمام تاکتیکها و تکنولوژی خود استفادە می‌کند. هم اکنون تنها حربە آنها سلاح شیمیایی است کە آنهم در مقابل تاکتیکهای ما کارایی ندارد. سلاح شیمیایی را در مقابل ما مورد استفادە قرار می‌دهند، اما این سلاح آنها را بە پیروزی نمی‌رساند. در مقابلە با این هم هوالان ما خلاقیتهای خود را گسترش دادە‌اند، با تدبیر و عاقلانە در این بارە عمل می‌کنند. هوالان با روحیە جمع گرایی و همکاری و هماهنگی می‌توانند نقشە‌های دشمن را نقش بر آب کنند. هم اکنون ما در دورە‌ای تاریخی قرار داریم. هوالان هم اکنون در صحنە حضور دارند. در مقابل چشمان خلق کورد مبارزە می‌کنند. امروز چشم خلق کورد، دوستان و چشم تمام جهانیان و دمکراتیک خواهان بە زاپ دوختە شدە است. بە همین دلیل همە لازم است کە در این دورە مسئولیت پذیری‌های خود را نشان دهند. اجازە ندهند کە ضربە بخوریم، اجازە ندهیم کە دشمن از سلاح شیمیایی استفادە کند. این مسئلە بسیار مهم است. خصوصا کە بە دلیل اینکە جنگ تونل‌ها در جریان است، لازم است هوالان دقت داشتە باشند. خلاقیت داشتە باشند و در اینصورت است کە می‌توانند بە پیروزی برسند. در هر جایی کە لازم بود، هر کسی می‌تواند فرماندهی را در دست داشتە باشد. در صورتیکە بر همین أساس عمل کنند، بر این باور هستیم کە هوالان حتما بە پیروزی می‌رسند و تاریخ جدیدی را رقم می‌زنند. دفاع ما دفاع فعال است. بە نوعی حملە است. هوالان ما در داخل تونل‌ها می‌توانند فعالانە حرکت کنند، دست بە عملیات بزنند. خصوصا تیمهای متحرک، در هر منطقە لازم است کە نقش فعال خود را ایفا کنند. مانند شبح در همە جا حضور داشتە باشند. هر زمان کە لازم بود ظاهر شوند. هوالان لازم است کە بدانند کە چگونە در مقابل هواپیماهای اکتشافی دشمن استتار کنند، و از طریق اقدامات ایذایی، حملە، ضربات سنگین را بر دشمن وارد کنند. در بسیاری از أوقات، حتی یک گلولە تاثیر فراوانی بر دشمن دارد. تیمهای ویژە و متحرک بر همین أساس باید راهکارهای لازم را توسعە بدهند. خصوصا سابوتاژ و هدف قراردادن انفرادی، کمین از جملە اقدامات مهم هستند.

یک گریلا زیر هر درخت، زیر هر صخرە

ما اعتقاد داریم کە امروز تیمهای متحرک ما درست عمل می‌کنند، و هیچ نیرویی نمی‌تواند بە تیمهای ما ضربە وارد کند. اینگونە ما می‌توانیم کە بر دشمن ضربە وارد کنیم و صحنە نبرد را برای آنان بە دوزخ تبدیل کنیم. بایدن وضعیت بە گونە‌ای باشد کە یک گریلا زیر هر درخت، زیر هر صخرە در کمین نشستە باشد. هر نقطە از منطقە باید برای دشمن را بە گریلا تبدیل کنیم. و در سراسر منطقە جو رعبت و ترس را برای دشمن ایجاد کنیم. نباید نسبت به نقطه ضعف دشمن دست به مبالغه زد. دشمن هم اکنون در مقابل ما ارادە‌ای برای جنگیدن ندارد. نیروها مواجب بگیر و مزدور هستند. تبهکاران در مقابل دریافت مزد می‌جنگند. جو ترس و و ارعاب در میان آنها گسترش پیدا کردە است. این مسئلە را هوالان در عمل می‌بینند. اما دشمن در عین حال ابعاد قدرتمندی هم دارد. در بعد تکنولوژیک ابعاد قدرتمندی دارند. بە همین دلیل است کە باید بسیار دقت داشتە باشیم.

مسئلە دیگری کە مهم است؛ مسئلە مطبوعات و رسانە است. نبردی کە ماروز در جریان است نبرد خلق است. باید این نبرد را برای خلق هم بە مسئلەای مهم تبدیل کردە و خلق این نبرد را نبرد خود بداند. بە همین دلیل لازم است کە تمام رویدادها را مکتوب و مستند کنیم. آنها را بە تصویر بکشیم. هوالان باید خودشان تصاویر را ضبط کنند، در برنامەها شرکت کنند. در رابطە با این جنگ، این نبرد فقط در زاپ در جریان نیست. در تمام کوردستان در جریان ست. باید بە بخشی از زندگی روزمرە در کوردستان هم تبدیل شود. رسانە بخشی از جنگ است. یعنی دشمنی کە علیە ما می‌جنگد، از رسانە بە عنوان بخشی از جنگ ویژە استفادە می‌کند. دروغپردازی و انکار بسیاری از مسائل از جملە شگردهای دشمن است. تلفات خود را بازتاب نمی‌دهد، بە شکست‌های خود اعتراف نمی‌کند. بە همین دلیل لازم است کە ما جنگ روانی دشمن و تبلیغات جنگی دشمن را هم خنثی کنیم. لازم است حقیقت جنگ را بە تصویر بکشیم. نبردی کە در جریان است نبردی بسیار دشوار است. ما هزینەهای این نبرد را با رنج خود می‌دهیم. لازم است خلقمان دشواری‌های ما را ببیند. لازم است هوالان رسانە در این بارە دشمن را نە قدرتمند و نە ضعیف بازنمایی کنند. بازتاب دادن واقعیت برای ما کافی است. و بازنمایی واقعیت گریلاهای زاپ برای شکست تبلیغات دشمن کافی است. لازم است این رویکرد را در دستور کار قرار بدهند، ما در مقابل دشمنی وحشی، در مقابل سلاح شیمیایی، در مقابل سلاح‌های مدرن می‌رزمیم. در مقابل این سلاح‌ها، نبرد ما نبرد اثبات ارادە، خلاقیت و شایستگی انسان است. این مسئلە بسیار مهم است و واقعیتی بزرگ بە شمار می‌رود. بر اساس فلسفە رهبر آپو کە اندیشیدن را گسترش بخشیدە است، می‌توان خلاقیت، ارادە و عقلانیت را گسترش دادە و در مقابل تکنولوژی عصر ایستادگی کرد و آن را خنثی کرد.

زمان صیانت و حمایت از گریلا است؛ گریلا می‌تواند از خود دفاع کند، لازم است خلق هم از خود دفاع کند

اکنون زمان آن نیست کە خلق از گریلا دفاع کند، گریلا می‌تواند از خود دفاع کند و گریلا در واقع یک نیروی پیشاهنگ است. بلکە لازم است خلق مسئولیتهای میهن‌دوستانە خود را بە جا بیاورد. همە باید مسئولیتهای خود را در این دورە انجام بدهند، در چارچوب جنگ خلق انقلابی گریلا و خلق وظایف خاص خود را دارند، در این چارچوب است کە لازم است خلق وظایف خود را بجا بیاورد. در مجموع سال ۲۰۲۲ نمی‌تواند یک سال عادی بەشمار آید. یک سال سرنوشت ساز است. جنبش ما امسال را مانند سالی استثنایی و غیر عادی خواندە است. امسال ما برای بسیج عمومی فراخوان دادە‌ایم. و مختص بە خلق نیست. بدون شک خلقمان در هر چهار بخش کوردستان و خصوصا خارج از میهن وظایف سنگینی بر دوش دارند. هر روز در میدانها هستند. هر روز با شعار زندە‌باد برخودان گریلا، زندە‌باد رهبر آپو، در صحنە هستند. برای خلقمان آرزوی موفقیت داریم. بر این باور هستیم کە زنان آزادیخواە و جوانان کوردستان، تمام آحاد خلقمان، بە این بسیج عمومی می‌پیوندند و نقش خود را در آن ایفا می‌کنند. در چارچوب دیدگاە ملت دمکراتیک، خلق‌های عرب، آسوری-سریانی‌، کارگران خلق ترک، فارس، ارمنی و تمامی خلق‌هایی که بر اساس دیدگاه ملت دمکراتیک عمل می‌کنند لازم است در این مرحله نقش خود را ایفا کنند. ما با این امید و اعتقاد، با احترام بە خلقمان و تمامی دمکرات‌ها درود می‌فرستیم.