تفسیر صحیح جامعە متمدن

در راستای انتشار تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان جلد دوم از این سلسلە بروشورها توسط کمیتە تحقیقاتی کژار منتشر می‌گردد.

فکر و فلسفە آپویی بە زنان جسارت آن را میدهد کە تاریخ را شکافتە و آن را نقد و بررسی نمایند. زنانی کە تمام ارزش و معیارهای خود را در طول زمان از دست دادەاند، اینک با عضمی راسخ ایستادە و مبارزە می‌نمایند. رهبر عبدالله اوجالان در تمام دفاعیات و تحلیلات خود بە وضعیت کنونی زنان و شیوە مبارزات آنها اشارە نمودە است و بیان داشتە کە مامـن شـما تنهـا منازلتـان نیسـت و بایـد در همـه جـا حضـوری فعـال داشـته باشـید. شـما بایـد صاحب نظـر باشـید و در هـر عرصـه‌ای اظهار نظـر نمایید. کمیته‌ی تحقیقاتی کژار نیز برآن است تا طی سلسله بروشورهای مختلف، این تحلیلات را در اختیار زنان و تمام آحاد جامعه قرار دهد.

جهت دانلود بروشور اینجا کلیک کنید.