آخرین آمار شیوع کرونا در جهان: جانباختن هزار و ۴١٧ بیمار در فرانسه طی ٢۴ ساعت

ویروس کرونا هر دقیقه جان پنج نفر از ساکنان زمین را می‌گیرد، تنها در شبانه روز گذشته نزدیک ٨٠ هزار مورد تازه قطعی به شمار مبتلایان افزوده شد.

کروناویروس یا بیماری کووید-١٩ همچنان در جهان قربانی می‌گیرد. تنها در شبانه‌روز گذشته در فرانسه ١۴١٧ بیمار جان خود را از دست دادند و ابتلای ١١ هزار و ۵٩ مورد تازه قطعی ثبت شده است. با این حال بیماری کووید-١٩ بیشترین قربانیانش را در آمریکا گرفته است.

بنابر گزارش سایت ورلداُمتر در ساعت ٢٣:۵٩ روز سه‌شنبه (به وقت گرینویچ) تعداد کل مبتلایان به کروناویروس در ٢٠٩ کشور جهان و دو کشتی مسافرتی به ١ میلیون و ۴٢۵ هزار و ٨۶٨ نفر رسیده است. همچنین تعداد جانباختگان نیز به ٨١ هزار و ٩٧٧ نفر افزایش یافته است.

برپایه‌ی این گزارش تعداد ٣٠١ و ٨٢٨ بیمار پس از بهبودی مراکز درمانی را ترک کرده‌اند و وضعیت ۴٧ هزار و ٩١٢ نفر وخیم اعلام شده است.

آمریکا: تعداد افراد مبتلا ٣٩۶ هزار و ۴١۶ مورد، تعداد جانباختگان ١٢ هزار و ٨١٣ نفر.

اسپانیا: تعداد افراد مبتلا ١۴١ هزار و ٩۴٢ مورد، تعداد جانباختگان ١۴ هزار و ۴۵ نفر.

ایتالیا: تعداد افراد مبتلا ١٣۵ هزار و ۵٨۶ مورد، تعداد جانباختگان ١٧ هزار و ١٢٧ نفر.

فرانسه: تعداد افراد مبتلا ١٠٩ هزار و ۶٩ مورد، تعداد جانباختگان ١٠ هزار و ٣٢٨ نفر.

آلمان: تعداد افراد مبتلا ١٠٧ هزار و ۶۶٣ مورد، تعداد جانباختگان ٢ هزار و ١۶ نفر.

چین: تعداد افراد مبتلا ٨١ هزار و ٧۴٠ مورد، تعداد جانباختگان ٣ هزار و ٣٢٩ نفر.

ایران: تعداد افراد مبتلا ۶٢ هزار و ۵٨٩ مورد، تعداد جانباختگان ٣ هزار و ٨٧٢ نفر.

بریتانیا: تعداد افراد مبتلا ۵۵ هزار و ٢۴٢ مورد، تعداد جانباختگان ۶ هزار و ١۵٩ نفر.

ترکیه: تعداد افراد مبتلا ٣۴ هزار و ١٠٩ مورد، تعداد جانباختگان ٧٢۵ نفر.

سوئیس: تعداد افراد مبتلا ٢٢ هزار و ٢۵٣ مورد، تعداد جانباختگان ٨٢١ نفر.

بلژیک: تعداد افراد مبتلا ٢٢ هزار و ١٩۴ مورد، تعداد جانباختگان ٢ هزار و ٣۵ نفر.

هلند: تعداد افراد مبتلا ١٩ هزار و ۵٨٠ مورد، تعداد جانباختگان ٢ هزار و ١٠١ نفر.

کانادا: تعداد افراد مبتلا ١٧ هزار و ٨٩٧ مورد، تعداد جانباختگان ٣٨١ نفر.

برزیل: تعداد افراد مبتلا ١۴ هزار و ٣۵ مورد، تعداد جانباختگان ٨۶٨ نفر.

اتریش: تعداد افراد مبتلا ١٢ هزار و ۶٣٩ مورد، تعداد جانباختگان ٢۴٣ نفر.

پرتغال: تعداد افراد مبتلا ١٢ هزار و ۴۴٢ مورد، تعداد جانباختگان ٣۴۵ نفر.

کره‌جنوبی: تعداد افراد مبتلا ١٠ هزار و ٣٣١ مورد، تعداد جانباختگان ١٩٢ نفر.

اسرائیل: تعداد افراد مبتلا ٩ هزار و ٢۴٨ مورد، تعداد جانباختگان ۶۵ نفر.

سوئد: تعداد افراد مبتلا ٧ هزار و ۶٩٣ مورد، تعداد جانباختگان ۵٩١ نفر.

روسیه: تعداد افراد مبتلا ٧ هزار و ۴٩٧ مورد، تعداد جانباختگان ۵٨ نفر.

نروژ: تعداد افراد مبتلا ۶ هزار و ٨۶ مورد، تعداد جانباختگان ٨٩ نفر.

استرالیا: تعداد افراد مبتلا ۵ هزار و ٩٨٨ مورد، تعداد جانباختگان ۴٩ نفر.

ایرلند: تعداد افراد مبتلا ۵ هزار و ٧٠٩ مورد، تعداد جانباختگان ٢١٠ نفر.

هند: تعداد افراد مبتلا ۵ هزار و ٣١١ مورد، تعداد جانباختگان ١۵٠ نفر.

شیلی: تعداد افراد مبتلا ۵ هزار و ١١۶ مورد، تعداد جانباختگان ۴٣ نفر.

دانمارک: تعداد افراد مبتلا ۵ هزار و ٧١ مورد، تعداد جانباختگان ٢٠٣ نفر.

چک: تعداد افراد مبتلا ۵ هزار و ١٧ مورد، تعداد جانباختگان ٨٨ نفر.

لهستان: تعداد افراد مبتلا ۴ هزار و ٨۴٨ مورد، تعداد جانباختگان ١٢٩ نفر.

رمانی: تعداد افراد مبتلا ۴ هزار و ۴١٧ مورد، تعداد جانباختگان ١٩٧ نفر.

پاکستان: تعداد افراد مبتلا ۴ هزار و ٣۵ مورد، تعداد جانباختگان ۵٧ نفر.

اکوادور: تعداد افراد مبتلا ٣ هزار و ٩٩۵ مورد، تعداد جانباختگان ٢٢٠ نفر.

مالزی: تعداد افراد مبتلا ٣ هزار و ٩۶٣ مورد، تعداد جانباختگان ۶٣ نفر.

ژاپن: تعداد افراد مبتلا ٣ هزار و ٩٠۶ مورد، تعداد جانباختگان ٩٢ نفر.

فلیپین: تعداد افراد مبتلا ٣ هزار و ٧۶۴ مورد، تعداد جانباختگان ١٧٧ نفر.

لوکزامبورگ: تعداد افراد مبتلا ٢ هزار و ٩٧٠ مورد، تعداد جانباختگان ۴۴ نفر.

پرو: تعداد افراد مبتلا ٢ هزار و ٩۵۴ مورد، تعداد جانباختگان ١٠٧ نفر.

عربستان سعودی: تعداد افراد مبتلا ٢ هزار و ٧٩۵ مورد، تعداد جانباختگان ۴١ نفر.